Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Chorzów

Konsultacje społeczne w Chorzowie

„Planu adaptacji Miasta Chorzów do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 5 października do 26 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Chorzów do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów, pok. 412 w godzinach urzędowania tj.:

  • poniedziałek-środa od 7:30 do 15:00
  • czwartek od 7:30 do 17:00
  • piątek od 7:30 do 13:00

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Chorzów, Wydział Ochrony Środowiska, Rynek 1, 41-500 Chorzów;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów, pok. 412;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: ekologia@chorzow.eu 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA CHORZÓW DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Chorzów do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Załącznik nr 2 Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiskametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Załącznik nr 3 Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Załącznik nr 4 Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena skumulowanego oddziaływania MPA na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Załącznik nr 5 Prognozy oddziaływania na środowisko – Oświadczenie kierownika zespołu autorskiego Prognozy
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Obwieszczenie Prezydenta Chorzowametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Chorzów

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!