Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Drugi cykl warsztatów zakończony

W trybie warsztatów roboczych eksperci wraz z członkami Zespołu Miejskiego i przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych m.in. za gospodarkę wodną, bezpieczeństwo, miejską komunikację publiczną czy zdrowie, instytucji samorządowych, środowisk naukowych oraz lokalnych stowarzyszeń reprezentujących mieszkańców konsultowali wyniki analizy ryzyka związanego ze zmianami klimatu.

XLIP1688 892x356 - Drugi cykl warsztatów zakończony

Drugi cykl warsztatów w miastach partnerskich projektu Ministerstwa Środowiska dobiegł końca. Spotkania trwały od września 2017 do połowy stycznia 2018. Łącznie uczestniczyło w nich prawie 880 przedstawicieli Zespołów Miejskich i interesariuszy.

Eksperci i przedstawiciele Zespołów Miejskich wspólnie z przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych m.in. za gospodarkę wodną, bezpieczeństwo, miejską komunikację publiczną czy zdrowie, a także reprezentantami mieszkańców, analizowali potencjalne skutki, jakie mogą być następstwem wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych, aby wybrać te komponenty miasta, które ze względu na wysoki poziom ryzyka wymagają najpilniejszej interwencji – podkreśla Barbara Rajkowska, kierownik projektu z IOŚ-PIB. – W celu określenia ryzyka związanego ze zmianami klimatu dla każdego miasta przygotowano dwa scenariusze klimatyczne: ekstremalny i umiarkowany, które pokazują trendy przyszłych zmian. Wynika z nich między innymi, że fale upałów, intensywne opady powodujące podtopienia, ale także długotrwałe okresy bez opadów, a ponadto burze i silny wiatr mogą być w kolejnych dziesięcioleciach intensywniejszymi i częstszymi zjawiskami polskiego klimatu.

Ryzyko związane ze zmianami klimatu rozumiane jest jako funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia wymienionych zagrożeń klimatycznych (np. intensywnych opadów, powodzi rzecznych czy miejskich, fal upałów) oraz konsekwencji, jakie w wyniku tego zagrożenia mogą wystąpić.

W wyniku prac warsztatowych, w każdym mieście zostały wskazane konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych – informuje Barbara Rajkowska. – Trzeba podkreślić, że w większości miast największe ryzyko dotyczy osób przewlekle chorych i starszych (65+), dzieci oraz osób bezdomnych w związku z ekstremalnymi temperaturami, infrastruktury gospodarki ściekowej i transportu w związku z intensywnymi opadami i burzami, a także centrów miast oraz intensywnie zabudowanych osiedli mieszkaniowych, w których kumulują się problemy związane ze skutkami upałów i intensywnych opadów.

Ważnym elementem warsztatów były dyskusje, które dały możliwość wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia między uczestnikami spotkania. Praca w trybie warsztatowym nie tylko służy konsultowaniu wyników analiz, ale także ma za zadanie zaktywizować i zaangażować w adaptację do zmian klimatu przedstawicieli organizacji i instytucji działających na terenie miast oraz zapewnić, by finalne dokumenty uwzględniały faktycznie odczuwane przez mieszkańców problemy.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom warsztatów za współpracę i zaangażowanie – mówi Barbara Rajkowska. – W imieniu ekspertów chcę podziękować za życzliwość, otwartość i cenne uwagi, które pomagają nam lepiej przygotować miejskie plany adaptacji do zmian klimatu.

Obecnie eksperci rozpoczęli pracę nad określeniem najważniejszych działań adaptacyjnych, które pozwolą na dostosowanie miast do zmieniających się warunków klimatycznych. Będą one analizowane na kolejnych, trzecich warsztatach, których cykl rozpocznie się w marcu.

 

GALERIA 1 - Drugi cykl warsztatów zakończony

powrót do aktualności
Dostępność