Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

II nabór dla typu projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

post image 892x354 - II nabór dla typu projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Na dofinansowanie projektów systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich zarezerwowano 300 mln zł. Drugi nabór dla poddziałania 2.1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) trwa od 9 stycznia do 15 marca 2017 r.

Do składania wniosków uprawnione są: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Wspierane będą projekty z zakresu: budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu (szczegóły znajdują się w pkt. 15 regulaminu, dostępnego na stronie internetowej konkursu).

 

Dla miast nieujętych w projekcie pozakonkursowym realizowanym w ramach typu projektu 2.1.1b, które wpisują się w zakres interwencji POIiŚ, możliwe jest również ujęcie w projekcie zadań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją planów adaptacji do zmian klimatu.

Co do zasady, wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie 2.1.1b polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

Ponadto możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km kw., oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na 31 października 2016.

 

Warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast nieujętych w projekcie 2.1.1b jest potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014–2020. Konkurs projektów – w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – ogłoszono na podstawie porozumienia z Ministrem Środowiska.

 

Więcej szczegółów http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,5,ii-nabor-dla-typu-projektow-2-1-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html

Źródło: NFOŚiGW

powrót do aktualności
Dostępność