Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Jak zaadaptować Kraków do postępujących zmian klimatu?

Kraków jest największym spośród 44 miast, które przygotowują miejski plan adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu Ministerstwa Środowiska. Między innymi ze względu na swoją wielkość, funkcję metropolitalną, czy specyficzne uwarunkowania lokalne wpływające na potęgowanie niekorzystnego wpływu zmieniających się warunków klimatycznych, zaplanowanie odpowiednich działań adaptacyjnych wymaga szczególnego podejścia. Na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 16 marca br., specjaliści Arcadis wraz z członkami Zespołu Miejskiego i reprezentantami środowiska naukowego Krakowa dyskutowali na temat koniecznych do wdrożenia w mieście działań adaptacyjnych.

cracow 2715360 892x356 - Jak zaadaptować Kraków do postępujących zmian klimatu?

Z zakończonej części diagnostycznej projektu wynika, że szczególnie narażonymi na skutki zmian klimatu sektorami miasta są zdrowie publiczne, transport, gospodarka wodna oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności (w rozumieniu zarówno obszarowym, jak i funkcjonalnym, to znaczy z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, możliwości realizowania usług itp.). Podejmowane działania adaptacyjne będę przygotowywać Kraków do radzenia sobie z oddziaływaniem skrajnych temperatur (w szczególności fal upałów i fal zimna), deszczy nawalnych i powodzi oraz koncentracji zanieczyszczeń powietrza i smogu.

Miejski plan działań adaptacyjnych dla Krakowa obejmuje szeroki zakres przedsięwzięć, w tym informacyjno-edukacyjnych, organizacyjnych oraz technicznych (inwestycyjnych). Szczególny nacisk kładziony jest na ochronę i zagospodarowanie istniejących terenów zielonych (w tym ochronę planistyczną i wykup), rozwój błękitno-zielonej infrastruktury oraz modyfikację systemu organizacji ruchu w mieście (wyprowadzenie ruchu poza centrum przez rozwój i dostosowanie systemu komunikacji publicznej do skutków zmian klimatu, budowę centrów przesiadkowych i parkingów Park&Ride, rozwój ścieżek rowerowych i kolei aglomeracyjnej, a także budowę brakujących odcinków obwodnic). Skuteczna adaptacja do zmian klimatu w Krakowie to także akcje edukacyjne, czy wzmocnienie potencjału służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego.

W spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele krakowskich uczelni wyższych – Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich spółek komunalnych.

Zaproponowany zestaw działań adaptacyjnych został pozytywnie przyjęty przez uczestników spotkania, a intensywna dyskusja dotyczyła głównie dodatkowych kierunków działań i przedsięwzięć, jakie powinny zostać podjęte w celu skutecznej adaptacji Miasta do zmian klimatu, a także możliwości realizacji poszczególnych inicjatyw (np. zgodności z ustawodawstwem).

Według zebranych równie istotne, jak działania adaptacyjne, są także badania naukowe, które pozwolą lepiej zrozumieć zachodzące zmiany oraz ich oddziaływanie na Kraków i jego mieszkańców, by w przyszłości lepiej dobrać działania przystosowawcze.

 

Zdjęcia: Arcadis

IMG 3362 - Jak zaadaptować Kraków do postępujących zmian klimatu? IMG 3373 - Jak zaadaptować Kraków do postępujących zmian klimatu? IMG 3375 - Jak zaadaptować Kraków do postępujących zmian klimatu? IMG 3376 - Jak zaadaptować Kraków do postępujących zmian klimatu?

powrót do aktualności
Dostępność