Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Kielce

Konsultacje społeczne w Kielcach

„Planu Adaptacji Miasta Kielce do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od dnia 15 października br. do dnia 6 listopada br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, mające na celu zebranie uwag i wniosków mieszkańców Kielc dotyczących projektu ,,Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kielce do roku 2030″.

 

Uwagi i wnioski mogą być składane w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, ul. Strycharska 6, Kielce, pokój 413, w godzinach 730 – 1530,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej www.um.kielce.pl
  • elektronicznie przez formularz na stronie Idea Kielce;
  • papierowo poprzez wypełnienie formularza, który można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, pok. 12 i ul. Strycharskiej 6, pok.12 lub przysłać na adres Urząd Miasta Kielce, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA KIELCE DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kielce

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Kielce do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Kielc
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kielce

Formularz uwag i wniosków
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kielce

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kielce

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!