Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konferencja – baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków

,,Wiedza i badania naukowe jako niezbędne narzędzia w przygotowaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu” – to wiodący temat konferencji, która zainicjowała realizację Projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.

123 892x356 - Konferencja – baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków

W wydarzeniu, które odbyło się 7 czerwca w Warszawie, wziął udział Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Zaproszeni eksperci oraz uczestnicy konferencji spotkali się tym razem w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

– Zmiany klimatu to wielkie wyzwanie współczesnego świata. Musimy nie tylko intensyfikować działania w kwestii ich zapobiegania, ale także potrafić dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

W pierwszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny. W dyskusji, którą moderował dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ-PIB, wzięli udział Sławomir Mazurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Barbara Miałkowska – kierownik zespołu Zielonych Inwestycji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. Maciej Sadowski – IOŚ-PIB, dr Paulina Legutko-Kobus – SGH, KPZK PAN i Krzysztof Skotak – IOŚ-PIB.

– Obecnie adaptacja do zmian klimatu obok gospodarki obiegu zamkniętego są głównymi filarami zrównoważonego rozwoju. Dlatego tak ważny jest dostęp do aktualnej wiedzy i wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych w celu określenia przewidywanych zmian klimatu w przyszłości, co pozwoli odpowiednio się do nich przygotować i zminimalizować negatywne ich skutki – podkreśla dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska.

Eksperci skupili się na zagadnieniach z zakresu adaptacji do zmian klimatu w aspekcie m. in polityki klimatycznej kraju, w tym jakie działania planuje resor środowiska. Ponadto przedstawione zostały działania planistyczne oraz rozwiązania techniczne i ich znaczenie, ze wskazaniem na opracowane już dobre praktyki w działaniach adaptacyjnych.

Nie bez znaczenia jest wpływ negatywnych skutków zmian klimatu na zdrowie i jakość życia mieszkańców, dlatego podniesiona w dyskusji, została również kwestia tego, jak możemy ograniczyć skutki takich zagrożeń, poprze właśnie działania skupione na adaptacji do zmian klimatu. Czy możliwy jest tzw. ,,złoty środek” pomiędzy intensywnością zabudowy, a działaniami mitygacyjnymi i adaptacyjnymi?

Ponadto w drugiej części konferencji, eksperci w swoich wystąpieniach, przybliżyli kwestie planowania przestrzennego w miast w warunkach zmian klimatu. Eksperci z IOŚ-PIB przedstawili wnioski z projektów poświęconych adaptacji do zmian klimatu realizowanych w Instytucie. Zaprezentowali także metodę oceny ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Metoda ta będzie wykorzystana w Bazie Wiedzy. Zaprezentowano także europejski Program Copernicus w kontekście powiązania obserwacji klimatu i jakości powietrza. Zostało przedstawione pozyskanie, gromadzenie i wykorzystanie danych w bazach emisji do powietrza jakie realizowane jest w ośrodku IOŚ-PIB w KOBIZE.

123 - Konferencja – baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków

Fot. IOŚ-PIB

O projekcie:

Projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków” jest kontynuacją Projektu Klimada – „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, zakończonego w 2013 roku”. Realizacja działań projektowych, zakłada wykorzystanie interaktywnych narządzi oraz nowoczesnych technik prezentacji danych. Dzięki temu, opracowane produkty projektu takie jak: portal ,,klimat – info”, portal ,,klimat – adaptacja”, portal „klimat – scenariusze”, będą mogły zostać wykorzystane w polityce adaptacyjnej na wszystkich poziomach zarządzania. Ponadto zaplanowano szereg działań informacyjnych jak e-learning, publikacje, konferencje, warsztaty i szkolenia.

Projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jego realizacja przewidziana jest do końca 2021 r.

Materiały z konferencji dostępne na stronie www.klimada2.ios.gov.pl

Źródło: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 

powrót do aktualności