Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Legnica

Konsultacje społeczne w Legnicy

„Planu Adaptacji Miasta Legnica do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 21 października do 15 listopada br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adaptacji Miasta Legnica do zmian klimatu do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

 

Z planem adaptacji i prognozą oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami można zapoznać się:

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektów ww. dokumentów:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legnica, Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędzu Miasta, Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, pok. 302, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30, a we wtorek od 8:00 do 16:00
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres gos@legnica.eu, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „konsultacje społeczne – projekt MPA”

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA LEGNICA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Legnica

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Legnica do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Legnica

Obwieszczenie Prezydenta Legnicymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Legnica

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Legnica

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Legnica

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Legnica

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Legnica

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!