Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Przygotować się na zjawiska ekstremalne

Eksperci z Oddziału Morskiego w Gdyni, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z członkami zespołów miejskich przygotowali propozycje działań adaptacyjnych, które mają chronić i łagodzić skutki zagrożeń ze strony zmieniającego się klimatu w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych, budowa i rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, monitoring poziomu wód gruntowych na terenie miasta, a także wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatu oraz budowa systemu ograniczania niskiej emisji komunalnej w miastach, to tylko niektóre z działań, które poprawią bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Na warsztatach, które odbyły się w marcu br., propozycje działań adaptacyjnych konsultowano z przedstawicielami społeczności lokalnych Gdyni, Gdańska i Sopotu.

MPA W3 2018 03 22 Gdańsk 2 892x356 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, to kluczowa część prac nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Przygotowane przez ekspertów i specjalistów z urzędów miast propozycje działań adaptacyjnych są konsultowane na warsztatach roboczych z przedstawicielami społeczności lokalnych.

Gdynia, Gdański i Sopot, które przygotowują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, muszą do wyboru działań adaptacyjnych podejść w sposób szczególny, przede wszystkim ze względu na zagrożenie opadowe od deszczy nawalnych, nagłych powodzi miejskich, powodzi od strony rzek oraz powodzi sztormowych od strony morza, czy specyficzne uwarunkowania lokalne wpływające na potęgowanie niekorzystnego wpływu zmieniających się warunków klimatycznych np. wiatru (niebezpieczne porywy), burz, osuwisk.

Zagrożenia, które zidentyfikowano dla Trójmiasta jak informuje ekspert mgr inż. Halina Burakowska, Dyrektor Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni to występowanie deszczy nawalnych, nagłych powodzi miejskich, powodzi od strony rzek i morza, ekstremalnych temperatur czy silnych i bardzo silnych wiatrów.

W czasie warsztatów roboczych eksperci z IMGW-PIB przedstawili podsumowanie przeprowadzonych analiz oraz propozycję działań adaptacyjnych – technicznych, organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych dla Gdyni, Gdańska i Sopotu. Warsztaty odbyły się 20.03 w Gdyni, 22.03 w Gdańsku i 23.03 w Sopocie.

Podejmowane działania adaptacyjne będą przygotowywać Trójmiasto przede wszystkim do radzenia sobie z oddziaływaniem opadów (powodzi od strony morza, powodzi nagłych/miejskich, deszczy nawalnych), wiatru (silnego i bardzo silnego wiatru), burz i ekstremalnych temperatur (wyższych temperatur maksymalnych) – mówi dr Ewa Jakusik z IMGW-PIB. – W przypadku Sopotu uwzględnione zostaną również kierunki działań zwiększające odporność miasta na występowanie: suszy tj. niedoboru wody szczególnie w sezonie letnim oraz negatywnych skutków zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń powietrza (przekroczenie norm stężeń).

Skuteczna adaptacja do zmian klimatu w Trójmieście to także działania informacyjno-edukacyjne, wzmocnienie potencjału służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego oraz działania techniczne np. zapobiegające podtopieniom czy powodziom miejskim, jak odprowadzanie i retencjonowanie wód opadowych z możliwością ich wykorzystania np. do utrzymania zieleni. Bardzo ważnym działaniem jest tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury.

Gdańsk jest przykładem miasta, w którym samorząd aktywnie pracuje nad przystosowaniem miasta do zmieniających się warunków klimatycznych, a szczególnie deszczy nawalnych – dodaje mgr inż. Halina Burakowska z IMGW-PIB.– Planując działania adaptacyjne uwzględniono również strategię rozwoju miasta oraz już realizowane działania związane z przystosowaniem do skutków zmian klimatu.

To już trzecie warsztaty w ramach prac nad MPA. Eksperci z IMGW-PIB podkreślają zaangażowanie pracowników zespołów miejskich ds. przygotowania MPA w Gdyni, Gdańsku i Sopocie w prace nad przygotowaniem strategii adaptacji miast do zmian klimatu do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.

Doświadczenie i zaangażowanie pracowników samorządowych oraz aktywizacja lokalnych organizacji i instytucji np. Fundacja ARMAAG, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, WIOŚ, RDOŚ, Gdańskie Wody, Instytut Morski, Urząd Morski, PIG-PIB itp. W warsztatach uczestniczyli m. in. przedstawiciele: Rad Dzielnic, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z listami działań adaptacyjnych oraz uzyskali w czasie dyskusji wyjaśnienia i komentarze ze strony Zespołu Ekspertów oraz Zespołu Miejskiego. Interesariusze zgłaszali uwagi do poszczególnych opcji adaptacji i proponowali ich weryfikację – eliminowali lub proponowali dodatkowe działania.

Wypracowane opcje adaptacji zostaną następnie poddane analizie wielokryterialnej (ekonomiczna analiza kosztów i korzyści) w kolejnym etapie projektu MPA.

 

MPA W3 2018 03 14 Słupsk 1 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 14 Słupsk 2 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 20 Gdynia 1 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 20 Gdynia 2 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 20 Gdynia 3 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 22 Gdańsk 2 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 22 Gdańsk 3 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 22 Gdańsk 4 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 23 Sopot 1 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 23 Sopot 2 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne MPA W3 2018 03 23 Sopot 3 - Przygotować się na zjawiska ekstremalne

powrót do aktualności
Dostępność