Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Siemianowice Śląskie: wybrać najbardziej efektywne działania, aby przygotować miasto na skutki zmian klimatu

O tym jak przygotować miasto do sprawnego radzenia sobie z konsekwencjami postępujących zmian klimatu dyskutowali przedstawiciele urzędu miasta, eksperci oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i mieszkańców w trakcie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Siemianowic Śląskich. Specjalne warsztaty konsultacyjne, zorganizowane 10 kwietnia br. w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Wczujmy się w klimat”, poświęcone były analizie propozycji działań adaptacyjnych. Zweryfikowane w trakcie warsztatów działania przystosowawcze zostaną poddane analizie kosztów i korzyści w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które zostaną wpisane do dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Siemianowic Śląskich.

MPA W3 Siemianowice Śląskie 2 1 892x356 - Siemianowice Śląskie: wybrać najbardziej efektywne działania, aby przygotować miasto na skutki zmian klimatu

Mieszkańcy Siemianowic Śląskich coraz dotkliwiej odczuwają wzrost temperatur i wydłużające się fale upałów z temperaturami powyżej 32°C. Rośnie liczba długotrwałych okresów bez opadów często połączonych z wysoką temperaturą. Skutki występowania krótkich, lecz intensywnych opadów to występujące lokalnie podtopienia ulic i budynków. Wiele szkód powodują silne wiatry i burze wpływające na infrastrukturę transportową i energetyczną na zagrożonych obszarach.

W centrum miasta i terenie osiedli mieszkaniowych mieszkańcy odczuwają wpływ zjawiska miejskiej wyspy ciepła czyli kumulowania ciepła przez elewacje budynków, asfalt lub inne sztuczne nawierzchnie na obszarach, na których jest mało zieleni.

Siemianowice Śląskie są jednym z mniejszych miast biorących udział w projekcie Ministerstwa Środowiska co nie znaczy, że dobór działań adaptacyjnych jest prostszy niż w przypadku dużych ośrodków miejskich – mówi dr Magdalena Głogowska z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Przygotowaliśmy propozycje działań przystosowawczych, które powinny w znacznym stopniu ograniczać skutki zidentyfikowanych zagrożeń, głównie zalań i podtopień czy nagłych powodzi miejskich, które niszczą budynki i infrastrukturę transportową oraz dezorganizują komunikację. Ponadto wysokich temperatur, okresów bezopadowych i okresów suszy.

Obecny na warsztatach przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, Szymon Tumielewicz z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, podkreślił, że działania adaptacyjne muszą być przede wszystkim dostosowane do specyficznych warunków miasta, dlatego tak ważną rolę w ustalaniu planu działań przystosowawczych odgrywa udział przedstawicieli lokalnych instytucji oraz mieszkańców.

W Siemianowicach Śląskich gospodarka wodna jest bardzo podatna na zagrożenia m.in. ze względu na niedostosowanie infrastruktury odprowadzania wód opadowych do wzrastającej wielkości i intensywności opadów, a także uszczelnienie powierzchni miasta oraz ograniczoną retencję wód opadowych i roztopowych. Miejscem szczególnie narażonym na podtopienia jest rejon Szpitala Miejskiego, który już kilkakrotnie został podtopiony po intensywnych opadach deszczu. Dbałość o system kanalizacji deszczowej w rejonie szpitala jest działaniem niezwykle istotnym, ze względu na fakt zlokalizowania infrastruktury szpitalnej poniżej poziomu gruntu. Również wdrożenie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury powinno przyczynić się do ograniczenia występowania podtopień w mieście.

Proponując działania adaptacyjne odnosiliśmy się do przyczyn wrażliwości na zmiany klimatu w mieście, jak np. powierzchnia terenów uszczelnionych. Szczególną uwagę poświęcono działaniom związanym z ochroną zdrowia mieszkańców. Pod uwagę wzięliśmy również prognozy demograficzne, których autorzy mówią o spadku liczby mieszkańców do roku 2050 oraz o zwiększeniu się liczby mieszkańców w wieku 65+ oraz 80+ – dodaje Katarzyna Naczyńska-Budnik z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Wśród propozycji działań adaptacyjnych, które zaproponowano jako istotne dla miasta znalazły się działania edukacyjne adresowane do mieszkańców, związane z informowaniem o zagrożeniach, szczególnie tych mających wpływ na zdrowie i komfortu życia. Bardzo ważne są działania związane z poprawą gospodarki wodnej, a także działania związane z gospodarką przestrzenną miasta. Mieszczą się w tym również działania związane z termomodernizacją czy ograniczeniem niskiej emisji.

Zweryfikowane w trakcie warsztatów działania przystosowawcze zostaną poddane analizie kosztów i korzyści w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które zostaną wpisane do dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Siemianowic Śląskich.

Dokument MPA powstanie do końca 2018 roku.

W warsztatach, które odbyły się 10 kwietnia udział wzięli m.in. przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Szpitala Miejskiego oraz Urzędu Miasta.

 

MPA W3 Siemianowice Śląskie 1 - Siemianowice Śląskie: wybrać najbardziej efektywne działania, aby przygotować miasto na skutki zmian klimatu

MPA_W3_Siemianowice Śląskie_10.04.2018

MPA W3 Siemianowice Śląskie 2 - Siemianowice Śląskie: wybrać najbardziej efektywne działania, aby przygotować miasto na skutki zmian klimatu

MPA_W3_Siemianowice Śląskie_10.04.2018

MPA W3 Siemianowice Śląskie 3 - Siemianowice Śląskie: wybrać najbardziej efektywne działania, aby przygotować miasto na skutki zmian klimatu

MPA_W3_Siemianowice Śląskie_10.04.2018

MPA W3 Siemianowice Śląskie 4 - Siemianowice Śląskie: wybrać najbardziej efektywne działania, aby przygotować miasto na skutki zmian klimatu

MPA_W3_Siemianowice Śląskie_10.04.2018

MPA W3 Siemianowice Śląskie 5 - Siemianowice Śląskie: wybrać najbardziej efektywne działania, aby przygotować miasto na skutki zmian klimatu

MPA_W3_Siemianowice Śląskie_10.04.2018

MPA W3 Siemianowice Śląskie 6 - Siemianowice Śląskie: wybrać najbardziej efektywne działania, aby przygotować miasto na skutki zmian klimatu

MPA_W3_Siemianowice Śląskie_10.04.2018

powrót do aktualności
Dostępność