Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Sosnowiec

Konsultacje społeczne w Sosnowcu

„Planu Adaptacji Miasta Sosnowca do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 1 października do 22 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adaptacji Miasta Sosnowca do zmian klimatu do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”. 

Dokumenty wyłożone są do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14 pokój 129,  w godzinach:

  • poniedziałek                     od 730 do 1800
  • wtorek- czwartek              od 730 do 1530
  • piątek                              od 730 do 1300

Z dokumentacją można również zapoznać się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „ogłoszenia i obwieszczenia”: www.bip.um.sosnowiec.pl

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres srodowisko@um.sosnowiec.pl,

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA SOSNOWCA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Sosnowiec

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Sosnowca do Zmian Klimatu do Roku 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Sosnowiec

 

 

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszy

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Sosnowiec

 

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Sosnowiec

 

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficzne

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Sosnowiec

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacji

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Sosnowiec

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!