Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Stop suszy

Jak ograniczyć zjawisko suszy oraz zmniejszyć skutki jej występowania? Jakie obszary są zagrożone wystąpieniem zjawiska suszy? Jakie są potrzeby w zakresie ochrony przed suszą? Jakie działania powinno się podjąć w celu przeciwdziałania i łagodzenia skutków suszy? Z tymi problemami od 2016 r. mierzy się Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”. W latach 2018-2020 będzie opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy uwzględniający podział kraju na obszary dorzeczy.

texture 1395982 892x356 - Stop suszy

Przygotowana została metodyka opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Efektem jej wdrożenia powinien być spójny i skonkretyzowany dokument planistyczny. Metodyka stanowi zbiór metod i instrukcji ich realizacji dla poszczególnych elementów Planu. Określa ona strukturę dokumentu PPSS, a także podaje zakresy prac ze szczegółowym wskazaniem metod analizy dla opracowania każdego z elementów składowych Planu oraz elementów wspierających (wejściowych dla opracowania Planu). Metodyka nawiązuje do standardów europejskich sformułowanych przez Komisję Europejską, w tym Europejskie Centrum Obserwacji Szuszy (EDO), przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z aktualnym prawem krajowym. Wdrożenie działań zawartych w PPSS przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy oraz minimalizowania skutków suszy.

Realizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej projekt PPSS wraz z planami gospodarowania wodami oraz planami zarządzania ryzykiem powodziowym stanowić będą program przyczyniający się do zintegrowanej ochrony wód i gospodarki wodami. Ma on zapewnić dobrą jakość oraz wystarczającą ilość wód służących wszystkim działom gospodarki narodowej oraz środowisku naturalnemu.

Więcej informacji o projekcie pod adresem www.stopsuszy.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

banner 700px - Stop suszy

 

Źródło: KZGW

 

 

baner 1 - Stop suszy

powrót do aktualności
Dostępność