Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Szczecin: co zrobić, aby lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu

Analiza zjawisk klimatycznych (ekstremalnych zdarzeń pogodowych, zarówno krótkotrwałych i gwałtownych, jak i długotrwałych) wskazała, że dla Szczecina najbardziej istotne są: fale upałów, wzrost liczby dni gorących, miejska wyspa ciepła, silne wiatry i burze, a także powodzie nagłe „flash flood” i powodzie sztormowe. Ich nasilenie się w przyszłości może spowodować szkody i straty finansowe. Propozycje działań, które pozwolą lepiej przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych, były dyskutowane podczas warsztatów konsultacyjnych z udziałem ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, specjalistów z Urzędu Miasta oraz przedstawicieli lokalnych instytucji. Warsztaty te zostały zorganizowane 21 maja 2018.

IMG 20180521 103829 892x356 - Szczecin: co zrobić, aby lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu

Wybór działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych stanowi kluczowy etap prac nad MPA dla Szczecina. Wstępem do tworzenia zestawu proponowanych działań adaptacyjnych była analiza dokumentów miejskich (plany, strategie, budżet, prognozy finansowe) pod kątem realizowanych obecnie i planowanych w najbliższych latach działań wpisujących się w cele szczegółowe MPA dla miasta. Przeprowadzona analiza wykazała potrzebę zaproponowania zarówno dodatkowych działań, jak również rozszerzenia zakresu niektórych projektów uwzględnionych w dokumentach miejskich po konsultacjach z Liderem ZM. Takie podejście pozwala w sposób kompleksowy odpowiedzieć na zidentyfikowane w mieście ryzyka związane z negatywnymi skutkami zjawisk klimatycznych.

W czasie warsztatów roboczych Marta Bedryj ekspert IMGW-PIB oraz Ewa Kurjata – Lider Zespołu Miejskiego zaprezentowały podsumowanie przeprowadzonych analiz oraz propozycję działań adaptacyjnych – technicznych, zarządczo-organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zestawieniem działań adaptacyjnych oraz uzyskali w czasie dyskusji wyjaśnienia i komentarze ze strony Zespołu Ekspertów oraz Zespołu Miejskiego.

Po dyskusji w grupach wybrano do realizacji wszystkie zaproponowane działania adaptacyjne, a także poszerzono listę o trzy nowe: budowę systemu ograniczenia niskiej emisji komunalnej, rozbudowę miejskiego systemu monitoringu jakosci powietrza oraz budowę systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia wraz z modernizacją infrastruktury i lokalizacją w obszarze miejskim. Z zaakceptowanej listy wysoki priorytet uzyskały działania dotyczące: wytycznych planistycznych/urbanistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznej i obejmującej mieszkaniowe zasoby komunalne, budowy i rozwoju systemu błękitnej i zielonej infrastruktury, budowy systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej oraz zgłoszona dodatkowo budowa systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia.

Zaproponowano również podział działań na cztery kategorie:

  • gromadzenie, analiza danych i edukacja,
  • planowanie i wypracowanie zaleceń,
  • budowa systemów,
  • wdrażanie planów, monitoring oraz działania naprawcze.

Zweryfikowane w trakcie warsztatów działania zostaną poddane analizom ekonomicznym w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które zostaną wpisane do Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Szczecina.

Na warsztatach w Szczecinie obecni byli m.in. przedstawiciele: Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Urzędu Miasta Szczecin.

GALERIA 1 - Szczecin: co zrobić, aby lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu

powrót do aktualności
Dostępność