Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Wrocław: Działanie systemowe – wdrożenie zasad zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

We Wrocławiu pierwszym systemowym działaniem w mieście ukierunkowanym na zmianę podejścia do kwestii wód opadowych jest wprowadzenie Zarządzeniem Prezydenta Zasad zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r. zobowiązuje miejskie jednostki do stosowania metod zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na wszystkich etapach procesów inwestycyjnych od planowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji do jej eksploatacji. Wśród proponowanych i zalecanych rozwiązań są: ograniczenie stosowania powierzchni nieprzepuszczalnych oraz obniżanie stopnia szczelności powierzchni odwadnianych, stosowanie naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, zbiorników chłonnych, rowów trawiastych, rowów infiltracyjnych, niecek i studni chłonnych, skrzynek retencyjno-infiltracyjnych, suchych zbiorników ze stałym przepływem lub bez. Ponadto podczyszczanie wód opadowych z terenów zanieczyszczonych za pomocą np. oczyszczalni hydrofitowych. Szczególnie istotne jest wykorzystywanie zieleni do funkcji retencji i ewapotranspiracji (parowania), w tym wykonywanie ogrodów deszczowych oraz zielonych dachów i ścian.

Rezultatem zmiany sposobu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi będzie wykorzystanie zasobów tych wód dla polepszenia stanu przyrodniczego środowiska miejskiego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz przystosowania do zmian klimatu. Zastosowanie zalecanych rozwiązań zwiększających retencjonowanie i wykorzystanie wód opadowych przełoży się na obniżenie kosztów inwestycji w sieć kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz kosztów jej eksploatacji, a przede wszystkim ograniczenie występowania lokalnych powodzi i podtopień.

Zobacz także: Jak postępować z wodami opadowymi we Wrocławiu

 

Źródło: Portal internetowy Wrocławia