Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Wrocław: Katalog Dobrych Praktyk – deszcz trzeba zatrzymać w mieście

Co zrobić, by uniknąć lokalnych podtopień? Jak wykorzystać wody opadowe zbierane z ulic i placów, zamiast odprowadzać je do kanalizacji? Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowali „Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”.

wrocław 720x356 - Wrocław: Katalog Dobrych Praktyk - deszcz trzeba zatrzymać w mieście

W wyniku budowy dróg, placów czy parkingów o utwardzonej, praktycznie nieprzepuszczalnej nawierzchni tylko niewielka część wód opadowych i roztopowych swobodnie przesiąka do gruntu. W zależności od stopnia uszczelnienia do 95% wody jest odprowadzana w czasie opadów do systemów kanalizacyjnych, które często nie są w stanie jej przejąć w czasie intensywnych deszczy. Jest to powodem lokalnych podtopień lub powodzi miejskich. Tymczasem można deszczówkę zbierać w zbiornikach retencyjnych, a następnie wykorzystać do celów gospodarczych zamiast kosztownej wody pitnej.

Katalog Dobrych Praktyk dla dróg

W grudniu 2017 r., z inicjatywy miasta zespół ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracował Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych.

„Współcześnie wykonywane systemy odwodnieniowe dróg nie powinny ograniczać się tylko do rozwiązań tradycyjnych (podziemnych systemów kanalizacyjnych). Nowoczesne systemy projektuje się przy współudziale rozwiązań zrównoważonych. Pozwalają one na lokalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Wykorzystanie odpowiednich gatunków roślin w systemach umożliwia dodatkowo podczyszczanie wód. Zastosowanie nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań może przynieść korzyści finansowe, społeczne oraz ekologiczne. Woda deszczowa czy roztopowa, która trafia z powrotem do gruntu, odciąża system kanalizacyjny – tym samym ogranicza lub nawet eliminuje ryzyko lokalnych podtopień, obniża też koszty użytkowania tradycyjnych systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Zwiększenie ilości roślinności pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców i na mikroklimat.” – napisali we wstępie do Katalogu dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak i dr hab. Krzysztof Lejcuś.

W dużych miastach, takich jak Wrocław, dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego w celu dostosowania do natychmiastowego odbioru dużych ilości wód spływających z nawierzchni ulic i placów jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Zebrane w Katalogu rozwiązania mogą być przydatne nie tylko dla planistów, projektantów czy urzędników. Miasto i autorzy liczą na szeroki odbiór społeczny, tak aby mieszkańcy Wrocławia mogli nabrać przekonania, iż realizowane w ich mieście inwestycje przyczynią się do poprawy jakości życia.

 

katalog - Wrocław: Katalog Dobrych Praktyk - deszcz trzeba zatrzymać w mieście

Wykorzystanie deszczówki to oszczędności

Pierwszym systemowym działaniem w mieście ukierunkowanym na zmianę podejścia do kwestii wód opadowych jest wprowadzenie Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r

Zasad zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.

Zarządzenie zobowiązuje miejskie jednostki do stosowania metod zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na wszystkich etapach procesów inwestycyjnych od planowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji do jej eksploatacji. Wśród proponowanych i zalecanych rozwiązań są: ograniczenie stosowania powierzchni nieprzepuszczalnych oraz obniżanie stopnia szczelności powierzchni odwadnianych, stosowanie naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, zbiorników chłonnych, rowów trawiastych, rowów infiltracyjnych, niecek i studni chłonnych, skrzynek retencyjno-infiltracyjnych, suchych zbiorników ze stałym przepływem lub bez. Ponadto podczyszczanie wód opadowych z terenów zanieczyszczonych za pomocą np. oczyszczalni hydrofitowych. Szczególnie istotne jest wykorzystywanie zieleni do funkcji retencji i ewapotranspiracji (parowania), w tym wykonywanie ogrodów deszczowych oraz zielonych dachów i ścian.

Rezultatem zmiany sposobu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi będzie wykorzystanie zasobów tych wód dla polepszenia stanu przyrodniczego środowiska miejskiego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz przystosowania do zmian klimatu. Zastosowanie zalecanych rozwiązań zwiększających retencjonowanie i wykorzystanie wód opadowych przełoży się na obniżenie kosztów inwestycji w sieć kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz kosztów jej eksploatacji, a przede wszystkim ograniczenie występowania lokalnych powodzi i podtopień.

Zobacz także: Jak postępować z wodami opadowymi we Wrocławiu

 

Źródło: Portal internetowy Wrocławia

powrót do aktualności
Dostępność