Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI –UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

 

Centrum Dydaktyczno – Naukowe, Aula Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24A (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego zarówno pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej, jak i innych ośrodków naukowych (podsumowanie dotychczasowych działań, przegląd i synteza dokonań), upowszechnienie wyników badań, zainspirowanie nowych kierunków badawczych, integracja środowiska naukowego, administracji publicznej i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, wymiana doświadczeń i poglądów.

PROPONOWANE OBSZARY PROBLEMOWE:

• metody naukowo–badawcze w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego,
• innowacje i postęp technologiczny w gospodarce przestrzennej,
• ochrona i kształtowanie środowiska,
• przyrodnicze i kulturowe aspekty planowania przestrzennego,
• rewitalizacja oraz zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych,
• rozwój lokalny i regionalny,
• marketing i zarządzanie przestrzenią,
• ekonomiczne aspekty planowania przestrzennego,
• geodezja w gospodarce nieruchomościami i planowaniu przestrzennym,
• rozwój obszarów wiejskich,
• polityka przestrzenna Polski w kontekście polityki Unii Europejskiej,
• przestrzenne aspekty procesów demograficznych, społecznych i ekonomicznych, zachodzących w Polsce i na świecie,
• teoria gospodarki przestrzennej a praktyka zawodu urbanisty.

 

powrót do wydarzeń
Dostępność