Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Chorzów: Przygotować się na skutki zmian klimatu

19 kwietnia w Chorzowie eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjaliści z Urzędu Miasta oraz przedstawiciele loklanych instytucji weryfikowali propozycje działań, które pozwolą lepiej przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych.

MPA W3 Chorzow 2018 04 19 18 892x356 - Chorzów: Przygotować się na skutki zmian klimatu

Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak okresy wysokich temperatur, fale upałów, ulewne i nawalne deszcze, silny wiatr czy powódź zgodnie z przewidywaniami klimatologów będą występowały częściej, a ich intensywność będzie wzrastać.

Rok 2016 z pewnością pozostanie w pamięci mieszkańców Chorzowa ze względu na trąbę powietrzną, która przeszła nad miastem powalając drzewa, uszkadzając linie elektryczne i niszcząc budynki – mówi dr Janina Fudała z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Ostatnie dwa lata to także liczne podtopienia, będące następstwem intensywnych opadów deszczu. W Chorzowie służby miejskie zidentyfikowały w mieście 16 miejsc, gdzie występują podtopienia. Mieszkańcy odczuwają również skutki ekstremalnych temperatur, a szczególnie wydłużających się fal upałów, których następstwem jest zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Ciemne budynki i asfalt chłoną więcej ciepła niż rośliny i gleba, dlatego temperatura na terenach o gęstej zabudowie, a stosunkowej małej ilości zieleni jest wyższa niż na peryferiach miasta, gdzie zabudowa jest bardziej rozproszona, a zieleni jest więcej.

W trakcie warsztatów przedstawiono propozycje działań adaptacyjnych o różnym charakterze: technicznym, organizacyjnym i edukacyjnym, które konsultowano z przedstawicielami społeczności lokalnej. Wśród propozycji znalazły się m.in. przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie miasta, w tym na nowych terenach inwestycyjnych kanalizacji rozdzielczej ściekowej i opadowej, retencjonowanie wody opadowej w bezodpływowych zbiornikach wodnych. Istotnym działaniem jest także rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury. Przewidziano m.in. rewitalizację stawu Herman, Doliny Górnika, Parku Hutników, obszaru „Żabich Dołów”, Parku Róż, stawu Amelung oraz terenów zieleni WPKiW. Ważną grupą działań jest likwidacja niskiej emisji i termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Do tego dochodzi propozycja pakietu działań edukacyjno-informacyjnych, ukierunkowanych na lepszy dostęp do informacji o zagrożeniach związanych ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, a także podejmowanych w mieście działaniach adaptacyjnych.

Wśród propozycji działań organizacyjnych nacisk położono na aktualizację dokumentów strategicznych uwzględniającą adaptację do skutków zmian klimatu.

Gospodarka wodna jest sektorem, który wszystkie 44 miasta biorące udział w projekcie Ministerstwa Środowiska traktują priorytetowo – dodaje dr Janina Fudała. – Niektóre działania przystosowawcze polegają na stosowaniu naturalnych metod w celu ograniczenia spływu i zwiększenia retencji wód opadowych. Błękitno-zielona infrastruktura poprawia nie tylko odporność miasta, ale powstają także nowe obszary rekreacyjne oraz tereny zielone. W dalszym ciągu konieczne są jeszcze inwestycje obejmujące modernizację systemów kanalizacji i odprowadzania wód opadowych. Obecnie zależy nam na tym, aby jak najwięcej deszczówki można było wykorzystać w mieście.

Propozycje działań adaptacyjnych zostaną teraz poddane analizie kosztów i korzyści, aby wyłonić te działania, które będą najbardziej efektywne.

Zobacz informację o wynikach przeprowadzonych analiz dla Chorzowa.

GALERIA 1 - Chorzów: Przygotować się na skutki zmian klimatu

powrót do aktualności