Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Czeladź, Jaworzno: usystematyzować działania przystosowujące miasta do skutków zmian klimatu

19 kwietnia w Czeladzi i 25 kwietnia w Jaworznie odbyły się trzecie, ostatnie już, warsztaty poświęcone weryfikacji propozycji działań, które pozwolą lepiej przystosować oba miasta do zmieniających się warunków klimatycznych. Eksperci firmy Arcadis wraz ze specjalistami z Urzędów Miast omawiali je wspólnie z przedstawicielami lokalnych społeczności.

IMG 20180419 112128 1 892x356 - Czeladź, Jaworzno: usystematyzować działania przystosowujące miasta do skutków zmian klimatu

Z analiz wynika, że Jaworzno musi się lepiej przygotować na występowanie ekstremalnych opadów i powodzi miejskich, silnych wiatrów i burz. Konieczne jest także przystosowanie budynków mieszkalnych i publicznych oraz przestrzeni publicznych do łagodzenia skutków wysokich temperatur oraz fal upałów.

Proponowane do realizacji działania przystosowawcze obejmują zarówno działania organizacyjne i informacyjno-edukacyjne, które mają wspomóc urzędników i mieszkańców w samodzielnym radzeniu sobie z niebezpieczeństwami, jak i konkretne przedsięwzięcia techniczne np. modernizację systemu zbierania i odprowadzania wód opadowych. Wśród działań inwestycyjnych są m.in. techniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury, budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury, czy termomodernizacja budynków, rozwój systemu zdrojów miejskich, zacienienie obiektów rekreacyjnych itp.

Zdaniem Tadeusza Bawolskiego, kierującego pracami zespołu ekspertów współpracujących z Jaworznem – Bardzo pozytywny jest fakt, że Jaworzno już teraz podejmuje wiele inicjatyw istotnych z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, jak np. zakup elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej, czy liczne tworzenie nowych terenów zieleni. W ramach MPA musimy usystematyzować planowane działania przystosowawcze. Proponujemy to osiągnąć między innymi poprzez wdrożenie odpowiednich wytycznych planistycznych i organizacyjnych, które pozwolą zbudować spójny system adaptacji.

Potwierdza to Anna Lichota, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jaworznie uczestnicząca w spotkaniu – Adaptacja do zmian klimatu jest tematem jak najbardziej aktualnym, a opracowanie MPA jest potrzebne Miastu. Bardzo dobrze, że w jego opracowanie zaangażowane są tak ważne instytucje, jak Ministerstwo Środowiska i konsorcjum Wykonawców. Jako radna od lat spotykam się z licznymi proekologicznymi inicjatywami mieszkańców (np. projekt Miasto 7 Rynków), ale dobrze, ze MPA usystematyzuje ten tematy.

Ponieważ adaptacja do zmian klimatu jest procesem długofalowym, w ramach prac warsztatowych starano się także umożliwić zajęcie stanowiska jaworznickiej młodzieży, której przedstawicielem był Łukasz Zaroda, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworznie. Jak podkreślił – Młodzież ma świadomość potrzeby adaptacji do zmian klimatu, chociaż przy takich przedsięwzięciach ciężko jest się nam przebić z naszymi pomysłami, dlatego bardzo cieszę się z możliwości udziału w warsztatach. To ważne żeby młodzież angażowała się w takie inicjatywy, ponieważ w największym stopniu jest to nasza przyszłość.

W podobnym stopniu zmieniające się warunki klimatyczne oddziałują na położoną niedaleko Jaworzna Czeladź, dla której zespół ekspertów Arcadis również opracowuje Miejski plan adaptacji. Mieszkańcy Czeladzi coraz dotkliwiej odczuwają wzrost temperatur i wydłużające się fale upałów z temperaturami powyżej 32°C. Rośnie liczba dni bezwietrznych i z bardzo słabymi wiatrami, z drugiej strony zalania i podtopienia to częste i uciążliwe skutki burz z intensywnymi opadami deszczu.

Chociaż Czeladź jest najmniejszym miastem biorącym udział w projekcie Ministerstwa Środowiska liczącym niespełna 32 tys. mieszkańców.

Jednym z najbardziej wrażliwych sektorów miasta jest transport. Czeladź uzależniona jest od podsystemu drogowego (brak infrastruktury kolejowej, tylko jedna linia tramwajowa), który już w chwili obecnej nie zapewnia prawidłowego rozkładu ruchu. Niewydolność układu komunikacyjnego i pogarszający się stan techniczny dróg może prowadzić do paraliżu miasta nawet przy stosunkowo niewielkimi zdarzeniu pogodowym związanym z intensywnymi opadami deszczu. W związku z tym proponowane w ramach MPA działania skupiają się m.in. na dalszym rozwoju i modernizacji rozdzielczej sieci kanalizacyjnej, utrzymaniu i konserwacji budowli i urządzeń przeciwpowodziowych, melioracyjnych oraz odwadniających, czy budowie i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury.

Informacja dla interesariuszy – Jaworzno 

Informacja dla interesriuszy – Czeladź 

GALERIA 1 - Czeladź, Jaworzno: usystematyzować działania przystosowujące miasta do skutków zmian klimatu

powrót do aktualności