Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Częstochowa

Konsultacje społeczne w Częstochowa

„Planu Adaptacji Miasta Częstochowy do zmian klimatu do roku 2030”

 
Od 3 września do 24 września 2018 r. trwały konsultacje „Planu adaptacji miasta Częstochowy do zmian klimatu do roku 2030” oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią Planu i prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 IIp. pok. 209 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu
  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: osr@czestochowa.um.gov.pl

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA CZĘSTOCHOWY DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Częstochowa

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Częstochowy do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Częstochowa

Obwieszczenie Prezydenta Częstochowymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Częstochowa

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Częstochowa

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Częstochowa

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Częstochowa

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Częstochowa

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!