Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Katowice

Konsultacje społeczne w Katowicach

„Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie 21 dni tj. w dniach od 11.10.2018 r. do dnia 01.11.2018 r. każdy może zapoznać się z projektem dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska ul. Rynek 1, pok. 206 w godzinach od 7:30 – 15:30.

W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego projektu:

  • w formie pisemnej, pod adresem: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-035 Katowice,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pod adres e-mail: ks@katowice.eu,

Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) oraz adres wnioskodawcy.

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA KATOWICE DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Katowice

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Katowice do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Katowice

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Katowice

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Katowice

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Katowice

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Katowice

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!