Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030”

Od 6 do 27 września wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mogą składać uwagi i wnioski do Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

konsultacje post 800x356 - Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030”

W Płocku, jednym z 44 miast partnerskich projektu Ministerstwa Środowiska dobiegają końce prace nad przyjęciem miejskiego planu adaptacji. Po opracowaniu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczął się proces konsultacji społecznych dokumentu.

Mieszkańcy Płocka, podmioty gospodarcze i instytucje mogą zapoznać się z treścią opracowanych dokumentów, udostępnionych do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka oraz zamieszczonych na stronie internetowej. W terminie od 6 do 27 września wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mają prawo składać swoje uwagi i wnioski za pomocą dedykowanego Formularza. W ramach konsultacji zaplanowane zostało także spotkanie publiczne dające wszystkim zainteresowanym stronom możliwość zapoznania się nie tylko z Planem dla Płocka ale z całym projektem – przesłankami, metodyką prac itp. oraz wziąć udział w dyskusji z ekspertami.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego/grup wrażliwych, transportu, gospodarki wodnej oraz dziedzictwa kulturowego.

ludzie 300x200 - Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030”

Na każdym etapie planowania adaptacji Płocka, wnioski z przeprowadzanych analiz oraz ostateczne postanowienia Planu weryfikowane były poprzez zapewnienie szerokiego udziału interesariuszy i społeczeństwa miasta w procesie opracowania dokumentu, co w przyszłości powinno zapewnić społeczną akceptowalność Planu oraz ograniczenie konfliktów podczas wdrażania działań adaptacyjnych.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030

powrót do aktualności