Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne projektu Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”. Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 11 września 2018 r. – 2 października 2018 r.

konsultacje post 800x356 - Konsultacje społeczne projektu Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030

Miejski Plan Adaptacji opracowywany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 roku.

„Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest:

  • w internetowym serwisie „Dialog społeczny” (www.dialogspoleczny.krakow.pl), (www.dialoguj.pl);
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl);
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w zakładce Rozwój Miasta, Gospodarka Komunalna (https://www.bip.krakow.pl/?mmi=9784);
  • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój 222 oraz 409 w godzinach 8:00-15:00
  • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00-18:00

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 11 września 2018 r. – 2 października 2018 r.

powrót do aktualności