Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Legnica: „Odnowa zieleni średniej i wysokiej”

Od kilkunastu lat, każdego roku dzięki współpracy samorządu z przedstawicielami mieszkańców w Legnicy przybywa nowych terenów zieleni. Pomysł jest prosty: Urząd Miasta kupuje materiał nasadzeniowy i przekazuje go nieodpłatnie zainteresowanym jednostkom, wymagając jednak, by rośliny samodzielnie odebrali, posadzili zgodnie z zatwierdzonym projektem i sztuką ogrodniczą oraz zajmowali się w przyszłości ich pielęgnacją. Dzięki tej inicjatywie Legnica jest coraz bardziej zielona.

Program „Odnowa zieleni średniej i wysokiej” realizowany jest od kilkunastu lat przy aktywnym udziale m.in. zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządu dróg, placówek oświatowych, placówek służby zdrowia, działkowców, przedsiębiorców oraz innych lokalnych organizacji. Na nieużytkach zakładane są nowe tereny zielone. Uzupełnia się także drzewa i krzewy, które z powodów inwestycyjnych lub w związku z utratą żywotności biologicznej zostały usunięte.

Miasto opracowało zasady udziału w programie. Wszystkie jednostki zainteresowanie uczestnictwem w tym przedsięwzięciu składają wnioski o przydział materiału roślinnego. We wniosku podają wybrane gatunki roślin, ich liczbę, przewidywany harmonogram prac, termin przygotowania terenu i wykonania nasadzeń. Należy również określić zadanie np.: wprowadzenie zieleni izolacyjnej, remont placu zabaw w zakresie zieleni towarzyszącej, odnowa zieleni wnętrza blokowego, tworzenie parków i ogrodów „kieszonkowych” zlokalizowanych w strefach mieszkaniowych, odtworzenie nasadzeń alejowych itp.

Drzewa i krzewy przekazywane są wnioskodawcom nieodpłatnie, po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie nasadzeń oraz deklaracji pielęgnacji w przyszłości posadzonych roślin (szczególnie podlewania w czasie suszy, formowania, nawożenia itd.). Rośliny trzeba samodzielnie odebrać i posadzić zgodnie z przedłożonym projektem i zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej. Sadzenie roślin musi być wykonane z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości od budynków, budowli i sieci uzbrojenia podziemnego.

W 2017 roku, w ramach Programu „Odnowy zieleni średniej i wysokiej” wysadzono prawie 400 sztuk drzew oraz ponad 6 tys. krzewów. Zielona inicjatywa gminy staje się wspólną sprawą legniczan. Dotychczasowe doświadczenia współpracy legnickiego samorządu w zakresie odnowy miejskiej zieleni z administratorami zasobów mieszkaniowych, zarządcą dróg, placówkami oświatowymi, placówkami służby zdrowia, działkowcami, firmami i innymi podmiotami, a zwłaszcza z lokalnymi społecznościami, są niezwykle budujące i zachęcające oraz stanowią inspirację dla innych gmin.

Drugim ważnym czynnikiem zrównoważonego funkcjonowania zieleni miejskiej w Legnicy, jest ścisłe przestrzeganie zasady realizacji nasadzeń kompensacyjnych za usunięte drzewa z terenów planowanych inwestycje. Wymiana drzew następuje także gdy powodem wycinki drzew z terenu cmentarza, pasów drogowych oraz terenów zieleni urządzonej jest ich zły stan techniczny lub biologiczny skutkujący realnym zagrożeniem bezpieczeństwa życia lub mienia.

Aby zrekompensować przyrodzie straty zgodnie z ustawą o ochronie przyrody sadzi się nowe drzewa za te wycięte. W 2017 r. w ramach kompensaty Gmina wysadziła 91 szt. drzew o obwodzie pni 20-25 cm+. Wysoka jakość stosowanego materiału nasadzeniowego gwarantuje stuprocentowe przyjęcia i szybkie efekty ekologiczne.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Ogrodnik Miejski w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta,  tel.76 72-12-336.

 

Oprac. na podstawie materiałów Urzędu Miasta w Legnicy

 

2015 05 29 08.07.17 - Legnica: "Odnowa zieleni średniej i wysokiej"

Fot. UM Legnica

Legnica – Wielobarwna kompozycja krzewów i drzew

2015 08 07 13.57.44 - Legnica: "Odnowa zieleni średniej i wysokiej"

Fot. UM Legnica

Legnica – Nowe nasadzenia drzew i krzewów

Kompozycja kolumnowej wiśni piłkowanej AMANOGAWA oraz berberysu - Legnica: "Odnowa zieleni średniej i wysokiej"

Fot. UM Legnica

Legnica – Kompozycja kolumnowej wiśni piłkowanej Amanogawa oraz berberysu

 

Wielobarwna kompozycja krzewów i drzew - Legnica: "Odnowa zieleni średniej i wysokiej"

Fot. UM Legnica

Legnica – Wielobarwna kompozycja krzewów i drzew

zieeń izolacyjna szpaler z kolumnowego wiąza holenderskiego - Legnica: "Odnowa zieleni średniej i wysokiej"

Fot. UM Legnica

Legnica – Zieleń izolacyjna, szpaler kolumnowych wiązów  holenderskich

zieleń izolacyjna - Legnica: "Odnowa zieleni średniej i wysokiej"

Fot. UM Legnica

Legnica – Zieleń izolacyjna – co roku dosadzane są kolejne grupy drzew i krzewów. W ten sposób powstaje osiedlowe miejsce spotkań sąsiedzkich