Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Łódź: Kierunki i działania adaptacji miasta do zmian klimatu

Racjonalizacja zużycia energii w postaci termomodernizacji obiektów edukacyjnych, wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, transport niskoemisyjny czy dbałość o ochronę korytarzy przewiatrzających w mieście to tylko niektóre z działań, które poprawią bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Łodzi. Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych, to kluczowa część prac nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu.

IMG 20180516 112217 892x356 - Łódź: Kierunki i działania adaptacji miasta do zmian klimatu

W czasie warsztatów roboczych, które odbyły się 16 maja 2018, eksperci z Arcadis przedstawili podsumowanie przeprowadzonych analiz oraz propozycję działań adaptacyjnych – technicznych, organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych dla Łodzi, które zostały zebrane w formie dwóch opcji adaptacyjnych.

Opcje adaptacji to zestawy działań, mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienie negatywnych skutków wpływu zmian klimatu na sektory miasta.  Odpowiednio dobrane działania pozwolą skutecznie przygotować miasto na radzenie sobie z pogodowymi zjawiskami ekstremalnymi oraz zwiększyć jego odporność na nie. – tłumaczy Krzysztof Kutek z Arcadis.

Działania, które zostały umieszczone w rekomendowanej opcji, mają pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków takich zagrożeń jak: powodzie miejskie, deszcze nawalne, burze, wysokie temperatury, fale upałów oraz zanieczyszczenie powietrza i  smog. Są to zagrożenia, które najbardziej dotykają infrastrukturę miasta i jego mieszkańców.

Działania adaptacyjne, które uznano za konieczne dla Łodzi dotyczą: ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, gospodarki wodnej, transportu i zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności czyli sektorów miasta o największej wrażliwości na zmieniające się warunki klimatyczne.

Poza działaniami technicznymi (inwestycyjnymi) w opcjach znalazły się również takie, które kładą nacisk na informowanie, edukację i zmiany organizacyjne.

To właśnie te działania będą powodować większe zaangażowanie mieszkańców miasta, podniesienie świadomości o zagrożeniach i sposobach uchronienia się przed nimi, a także dostarczą wiedzy jak poradzić sobie z konsekwencjami ich wystąpienia.

Niezwykle ważnym działaniem jest wprowadzanie do przestrzeni publicznej elementów błękitno-zielonej infrastruktury, która poza funkcją łagodzenia skutków wpływu zmian klimatu podnosi również walory estetyczne miasta.

Łódź jest miastem, które już dzisiaj może się poszczycić wieloma incjatywami, których współnym mianownikiem jest szeroko rozumiana jakość życia w mieście oraz promowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na jej poprawę, a uwzględniających również przystosowanie do zmian klimatu. Jednym z takich przedsięwzięć jest program Zielone Polesie mający na celu przemianę kilkunastu ulic w obrębie historycznej dzielnicy Wiązowa. Zaplanowano na tym obszarze zamianę ulic w ulice-ogrody, stworzenie parków kieszonkowych, woonerfów oraz uspokojenie ruchu.

Łódź to miasto, dla którego działania związane z adaptacją do zmian klimatu to nie tylko infastruktura i jej ochrona, ale jednocześnie dbałość o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Były to już kolejne warsztaty, które dzięki zaangażowaniu Zespołu Miejskiego powołanego dla realizacji MPA w Łodzi i interesariuszy przybliżyły do powstania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu.

Doświadczenie i zaangażowanie pracowników samorządowych oraz aktywizacja lokalnych organizacji i instytucji m.in.: Veolia Energia Łódź, Politechnika Łódzka, WIOŚ, RDOŚ pozwoliły w trakcie trwania prac nad MPA na zdiagnozowanie zagrożeń i potrzeb miasta w aspekcie adaptacji do zmian klimatu – podkreśla Krzysztof Kutek.Następnie umożliwiły wspólne wskazanie działań, które złożyły się na opcje adaptacji. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z listami działań adaptacyjnych oraz uzyskać wyjaśnienia i komentarze ze strony Zespołu Ekspertów oraz Zespołu Miejskiego.

Interesariusze zgłaszali uwagi do poszczególnych opcji adaptacji i proponowali ich weryfikację – eliminowali, korygowali lub proponowali dodatkowe działania. Tak wypracowane wspólnie opcje adaptacji zostaną następnie poddane przez Zespół Ekspertów analizie wielokryterialnej oraz ekonomicznej analizie kosztów i korzyści w kolejnym etapie opracowywania MPA.

 

Czy wiesz że 1 - Łódź: Kierunki i działania adaptacji miasta do zmian klimatu

powrót do aktualności