Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

NFOŚiGW: 120 mln zł na zieleń na terenach zdegradowanych i rozwój zieleni miejskiej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków na projekty, których celem jest odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej. Budżet na ten cel to 120 mln zł.

green park 2932220 892x356 - NFOŚiGW: 120 mln zł na zieleń na terenach zdegradowanych i rozwój zieleni miejskiej

W ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska NFOŚiGW ocenił już 167 projektów i zawarł 120 umów na kwotę dofinansowania 643,3 mln zł.

Właśnie rozpoczął się piąty nabór wniosków, w którym 100 mln zł przeznaczono na odnowę zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów, przy czym 80 mln zł z tej kwoty zarezerwowano na projekty z województwa śląskiego. Pula środków na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju terenów zieleni w miastach wynosi 20 mln zł. Poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu (Regulamin konkursu).

Rekultywacja i remediacja w miastach

Dofinansowanie rewitalizacji zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów uzyskać mogą projekty, których głównym celem jest rekultywacja i remediacja na terenie miast, w tym obszarów poprzemysłowych, powojskowych czy pogórniczych. Pomoc objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności akwenów wodnych. Preferowane będą projekty, których realizacja będzie wynikać z gminnych programów ochrony środowiska lub programów rewitalizacji.

Środowiskowe zagospodarowanie terenu objętego rekultywacją i remediacją oznacza, że minimum 70 % powierzchni poza kończeniu realizacji projektu będzie terenem biologicznie czynnym. W przypadku kompleksowego projektu rekultywacji lub remediacji dopuszczalne jest sfinansowanie elementów dodatkowych: infrastruktury dla udostępniania zieleni oraz infrastruktury sportowej.

Rozwój zieleni miejskiej

NFOŚiGW wspierać będzie działania, które ograniczają spadek powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Przewiduje się, że projekty dotyczące zieleni miejskiej będą przyczyniać się do osłabienia zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawią możliwości przewietrzania miasta i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej czyli wzmocnią adaptację miast do skutków zmian klimatu. Ponadto działania te powinny przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców.

Finansowane będą projekty m.in. w zakresie tworzenia i odnawiania parków oraz skwerów, klinów zieleni, stref przewietrzania miast z niską zielenią i usytuowanych w uprzywilejowanych strefach wiatru, tworzenia i odnowienia zieleni przyulicznej. Ponadto można ubiegać się o środki na zakładania zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni czy wymianę roślinności na bardziej odporną na istniejące warunki klimatyczne i siedliskowe.

Warunkiem jest aby projekty dotyczące zieleni były realizowane w miastach i ich strefach funkcjonalnych na gruntach niezdegradowanych, niezagospodarowanych lub których sposób zagospodarowania ulega zmianie na tereny zieleni (wyjątkiem są działania dotyczące odnawiania zieleni i zielonych dachów oraz zieleni przyulicznej, czyli podejmowane na terenach zagospodarowanych).

Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach o przekroczonych normach jakości powietrza (dla których istnieje obowiązujący Program Ochrony Powietrza).

Dla kogo pieniądze?

O pieniądze mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące dla nich usługi publiczne, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów POIiŚ 2014-20202)

Jednodniowe bezpłatne szkolenie organizowane jest w dwóch terminach: 23 marca i 13 kwietnia godz. 10:00-15:30. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A.

Program szkolenia obejmuje: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego 

Terminy

Wnioski należy złożyć do 29 maja 2018 r. NFOŚiGW przeprowadzi także cykl szkoleń, połączonych z indywidualnymi konsultacjami.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2018 r.

 

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

powrót do aktualności