Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Ruda Śląska: plan adaptacji do zmian klimatu

Propozycje działań, które pozwolą lepiej przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych dla Rudy Śląskiej zostały zaprezentowane podczas warsztatów konsultacyjnych przez ekspertówi z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz specjalistów z Urzędu Miasta. W dyskusji nad wyborem działań adaptacyjnych, które zwiększą odporność miasta, uczestniczyli przedstawiciele lokalnych instytucji, przedsiebiorstw, jednostek badawczych oraz mieszkańców. Zweryfikowane w trakcie warsztatów pakiety działań zostaną poddane analizie kosztów i korzyści w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć adaptacyjnych.

MPA W3 Ruda Śląska 11.04.2018 1 892x356 - Ruda Śląska: plan adaptacji do zmian klimatu

Na warsztatach w Rudzie Śląskiej obecni byli przedstawiciele m.in. MGSM Perspektywa, Tauron Polska Energia, Węglokoks Energia ZCP, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Głównego Instytutu Górnictwa, PGW Wody Polskie, MPGM TBS oraz silna reprezentacja specjalistów z Urzędu Miasta.

Wdrożenie działań adaptacyjnych ma zapewnić poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zachowanie walorów środowiskowych i efektywnego funkcjonowania gospodarki miasta w warunkach zmian klimatu – mówi dr Janusz Krupanek z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Szczególnie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

Propozycje działań adaptacyjnych dla Rudy Śląskiej zostały przygotowane pod kątem zwiększenia odporności na intensywne opady, wysokie temperatury oraz nawałnice, burze i silny wiatr stanowiące przede wszystkim zagrożenie dla gospodarki wodnej miasta, infrastruktury transportowej i energetycznej oraz bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

W trakcie warsztatów przedstawiono szeroką propozycję działań adaptacyjnych zarówno technicznych i organizacyjnych, jak i edukacyjnych i promocyjnych. Wśród nich znalazły się m.in. budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie dróg, rozwój małej retencji, poprawa standardów budynków mieszkalnych szczególnie na obszarach o intensywnej zabudowie, rozwój energetyki odnawialnej, edukacja i promocja, wzmocnienie służb zarządzania kryzysowego.

W trakcie dyskusji podkreślono, że działania adaptacyjne powinny również objąć tereny pod nowe inwestycje. Wyprzedzająco należy zadbać o odpowiednią infrastrukturę retencjonowania i odprowadzania wód opadowych oraz wytyczne regulujące sposób zagospodarowania terenu aby ograniczyć jego uszczelnienie.

Dyskutując o działaniach informacyjnych wskazano na konieczność działań edukacyjnych, które pokażą mieszkańcom możliwości przystosowania swoich posesji czy najbliższego otoczenia, jak np. promocja rozwiązań zwiększających retencjonowanie wody opadowej czy łagodzących skutki wysokich temperatur.

Damian Różycki z TAURON Polska Energia podkreślił, iż w niektórych przypadkach wystarczające i skuteczne mogą być działania budujące świadomość u odbiorców energii i jednocześnie kreujące dobre nawyki – to dotyczy nie tylko energii elektrycznej. Jak pokazują doświadczenia światowe, takie podejście potrafi przynosić analogiczne skutki, jak działania techniczne, przy czym koszty mogą być niższe, w szczególności w kontekście zjawisk występujących rzadko lub mających ograniczony zasięg. Przykładem może być akcja firmy energetycznej we Francji, która w okresie dużych upałów uniknęła rozległego black out-u poprzez kampanie informacyjną z wykorzystaniem wiadomości SMS.

Działania przystosowujące miasto do zmieniających się warunków klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych powinny być realizowane przy współpracy wielu podmiotów działających na terenie miasta – mówi dr Janusz Krupanek. – Podkreślali to wszyscy uczestnicy warsztatów. Chciałbym wszystkim, którzy uczestniczyli w trzech warsztatach konsultacyjnych podziękować za zaangażowanie w pracę nad przygotowaniem miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Rudy Śląskiej.

Zweryfikowane w trakcie warsztatów pakiety działań zostaną poddane analizie kosztów i korzyści w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć adaptacyjnych.

MPA W3 Ruda Śląska 11.04.2018 1 - Ruda Śląska: plan adaptacji do zmian klimatu MPA W3 Ruda Śląska 11.04.2018 2 - Ruda Śląska: plan adaptacji do zmian klimatu MPA W3 Ruda Śląska 11.04.2018 3 - Ruda Śląska: plan adaptacji do zmian klimatu MPA W3 Ruda Śląska 11.04.2018 4 - Ruda Śląska: plan adaptacji do zmian klimatu MPA W3 Ruda Śląska 11.04.2018 5 - Ruda Śląska: plan adaptacji do zmian klimatu

powrót do aktualności