Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Wrocław: Katalog Dobrych Praktyk – deszcz trzeba zatrzymać w mieście

Co zrobić, by uniknąć lokalnych podtopień? Jak wykorzystać wody opadowe zbierane z ulic i placów, zamiast odprowadzać je do kanalizacji? Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowali „Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”.

Wroclaww - Wrocław: Katalog Dobrych Praktyk - deszcz trzeba zatrzymać w mieście

Źródło fot. UM Wrocław

W wyniku budowy dróg, placów czy parkingów o utwardzonej, praktycznie nieprzepuszczalnej nawierzchni tylko niewielka część wód opadowych i roztopowych swobodnie przesiąka do gruntu. W zależności od stopnia uszczelnienia do 95% wody jest odprowadzana w czasie opadów do systemów kanalizacyjnych, które często nie są w stanie jej przejąć w czasie intensywnych deszczy. Jest to powodem lokalnych podtopień lub powodzi miejskich. Tymczasem można deszczówkę zbierać w zbiornikach retencyjnych, a następnie wykorzystać do celów gospodarczych zamiast kosztownej wody pitnej.

Katalog Dobrych Praktyk dla dróg

W grudniu 2017 r., z inicjatywy miasta zespół ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracował Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych.

„Współcześnie wykonywane systemy odwodnieniowe dróg nie powinny ograniczać się tylko do rozwiązań tradycyjnych (podziemnych systemów kanalizacyjnych). Nowoczesne systemy projektuje się przy współudziale rozwiązań zrównoważonych. Pozwalają one na lokalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Wykorzystanie odpowiednich gatunków roślin w systemach umożliwia dodatkowo podczyszczanie wód. Zastosowanie nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań może przynieść korzyści finansowe, społeczne oraz ekologiczne. Woda deszczowa czy roztopowa, która trafia z powrotem do gruntu, odciąża system kanalizacyjny – tym samym ogranicza lub nawet eliminuje ryzyko lokalnych podtopień, obniża też koszty użytkowania tradycyjnych systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Zwiększenie ilości roślinności pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców i na mikroklimat.” – napisali we wstępie do Katalogu dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak i dr hab. Krzysztof Lejcuś.

W dużych miastach, takich jak Wrocław, dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego w celu dostosowania do natychmiastowego odbioru dużych ilości wód spływających z nawierzchni ulic i placów jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Zebrane w Katalogu rozwiązania mogą być przydatne nie tylko dla planistów, projektantów czy urzędników. Miasto i autorzy liczą na szeroki odbiór społeczny, tak aby mieszkańcy Wrocławia mogli nabrać przekonania, iż realizowane w ich mieście inwestycje przyczynią się do poprawy jakości życia.

Wroc katalog - Wrocław: Katalog Dobrych Praktyk - deszcz trzeba zatrzymać w mieście

Źródło: Portal internetowy Wrocławia