Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Wykonawcy

Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska – konsorcjum w składzie: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską ARCADIS i podwykonawcę odpowiedzialnego za komunikację projektu – Deloitte Polska.

partner-1

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Środowiska, prowadzącą badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów. Instytut wykonuje też badania i oceny stanu środowiska, w tym w ramach monitoringu środowiska.

W zakresie zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pełni rolę administratora unijnego systemu handlu emisjami w Polsce, w tym prowadzi polską część rejestru uprawnień do emisji, wykonuje analizy i raporty związane z bilansami emisji substancji wprowadzanych do powietrza. Instytut posiada wieloletnie doświadczenie badawcze w obszarze ochrony środowiska (także środowiska miejskiego), w szczególności adaptacji do zmian klimatu, ocen środowiskowych, gospodarki wodno-ściekowej i przyrodniczych podstaw planowania przestrzennego.

W latach 2012-2013 realizowała projekt KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”.

partner-2

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

posiada doświadczenie i odpowiednie zasoby w zakresie identyfikacji naturalnych zagrożeń meteorologicznych i hydraulicznych oraz ich predykcji z uwzględnieniem zmian klimatycznych, a także zarządzania tymi zagrożeniami przez: redukcję ekspozycji i wrażliwości ludzi i aktywów na oddziaływanie niekorzystnych zjawisk, wzmocnienie zdolności społeczno-ekologicznych systemów do radzenia sobie (ang. resilience) z ekstremalnymi naturalnymi zdarzeniami, a także wdrażanie powyższych środków do lokalnych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych polityk (strategicznych dokumentów planistycznych).

partner-3

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Prowadzi badania w zakresie zarządzania środowiskowego, od szacowania emisji zanieczyszczeń do środowiska, przez monitoring, ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, do polityki ekologicznej na różnych poziomach zarządzania.

Priorytetem IETU są badania zrównoważonego rozwoju terenów zdegradowanych i poprzemysłowych, w których wykorzystuje narzędzia służące do wieloaspektowej analizy procesów zachodzących w środowisku. Dysponuje ekspertami z zakresu meteorologii i klimatologii, ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu, środowiska i planowania przestrzennego, komunikacji społecznej, polityki ekologicznej i zarządzania środowiskiem. Jako członek międzynarodowych konsorcjów uczestniczył w 40 projektach naukowo-badawczych oraz w ponad 20 projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W 2014 r. IETU wykonał dla Ministerstwa Środowiska ekspertyzę „Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu”.

partner-4

ARCADIS sp. z o.o.

jest międzynarodową firmą konsultingowo-inżynierską, która dysponuje ekspertami z zakresu gospodarki wodnej, adaptacji do zmian klimatu, środowiska i planistyki. Firma o dużym doświadczeniu na rynku polskim oraz posiadająca mocne wsparcie specjalistów z struktur globalnych. Ponadto ARCADIS może pochwalić się udziałem w projektach pilotażowych dla UE w zakresie zmian klimatycznych.

Udział tak uznanej firmy konsultingowej, z doświadczeniem budowania dokumentów strategicznych związanych z adaptacją do zmian klimatu, zapewni szerokie wykorzystanie doświadczeń i mocne wsparcie dla uznanych Instytutów.

partner-5

Deloitte.

podwykonawca w zakresie komunikacji i promocji projektu.

Wszyscy wykonawcy mają bogate doświadczenie w realizacji inicjatyw o tematyce dotyczącej adaptacji do zmian klimatu, jak również dużych projektów o licznej grupie interesariuszy i odbiorców produktów końcowych. Jednostki te miały również okazję współpracować z organami administracji państwowej i samorządowej.

Instytut Ochrony Środowiska odpowiadał za przygotowanie analiz badawczych dla projektu „Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu – KLIMADA”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w latach 2011-2013.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wykonał ekspertyzę, która posłużyła jako podstawa do opracowania „Podręcznika adaptacji dla miast. Wytyczne przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców.”

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wraz z firmą ARCADIS współtworzyły ogólnopolskie „Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym”.