Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Zieleń w mieście

1024px Gdańsk aleja Zwycięstwa 892x356 - Zieleń w mieście

Rośliny są naszym sprzymierzeńcem w przystosowaniu do zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków. Zieleń oczyszcza powietrze, łagodzi mikroklimat, poprawia warunki życia mieszkańców. Jest szczególnie ważna w środowisku miejskim, w którym żyje ponad 60% ludności Polski. 

Zieleń może zarówno wytwarzać granice, wydzielać przestrzennie jednostki miasta, jak i je scalać. Daje możliwość połączenie różnych obszarów miejskich i stworzenia atrakcyjnych miejsc do życia i pracy. Jej walory stanowią wartość bezpośrednio lub pośrednio oddziałującą na życie mieszkańców miast.

Tereny zielone są bardzo potrzebne mieszkańcom miast, którzy niewątpliwie cenią sobie wygodę życia w zurbanizowanej przestrzeni, ale nie chcą też przebywać stale w betonowej dżungli. Włodarze miast, a coraz częściej i sami mieszkańcy, mają tego świadomość i podejmują inicjatywy w celu „zazielenienie” miasta. Wyrazem tego jest większa dbałość o istniejące już tereny zielone i odnowa ich szaty roślinnej, oraz projekty nowych i przekształcanie istniejących już terenów publicznych.

W zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu przyroda często może zagwarantować tańsze i bardziej trwałe rozwiązania. Tereny zieleni nawilżają powietrze i obniżają temperaturę panującą w miastach, co odczuwalne jest zwłaszcza w miesiącach letnich. Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, polegające na zachowaniu lub powiększaniu powierzchni terenów zieleni (m.in. trawników, skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej) jest ważnym działaniem dla utrzymania wody w mieście. Roślinność jest biologicznym zbiornikiem wody, a woda zaś jest niezbędna do utrzymania zieleni miejskiej.

Dlatego naukowcy i praktycy są zgodni co do tego jak ważne jest budowanie systemu powiązań przyrodniczych obejmujących nie tylko tereny zieleni urządzonej, lasy oraz obszary chronione, jak i niewielkie formy zieleni jak parki kieszonkowe, ogrody wertykalne, zielone dachy, ale także stawy, zbiorniki, niecki i pola retencyjne. Aby zahamować spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych ważne jest „rozszczelnienie” powierzchni przez tworzenie przepuszczalnych oraz półprzepuszczalnych nawierzchni.

Już wkrótce o parkach kieszonkowych, ogrodach społecznych, ogrodach na dachach, parkletach i innych formach zieleni w mieście, a także aplikacjach, które mogą usprawnić współpracę mieszkańców z jednostkami odpowiedzialnymi za zieleń w mieście.

powrót do aktualności