Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Kraków

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

 
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”. Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 11 września 2018 r. – 2 października 2018 r.

Miejski Plan Adaptacji opracowywany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 roku.

„Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest:

  • w internetowym serwisie „Dialog społeczny” (www.dialogspoleczny.krakow.pl), (www.dialoguj.pl);
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl);
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w zakładce Rozwój Miasta, Gospodarka Komunalna (https://www.bip.krakow.pl/?mmi=9784);
  • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój 222 oraz 409 w godzinach 8:00-15:00
  • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00-18:00

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 11 września 2018 r. – 2 października 2018 r.

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA KRAKOWA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Krakowa do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Załącznik nr 2 Prognozy oddziaływania na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Załącznik nr 3 Prognozy oddziaływania na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

 

Załącznik nr 4 Prognozy oddziaływania na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Załącznik nr 5 Prognozy oddziaływania na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

 

Formularz konsultacyjnymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kraków

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!