Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Warsztaty

W ramach projektu „Opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” zaplanowano 132 warsztaty. W każdym z miast odbędą się 3 spotkania o charakterze konsultacyjnym. W warsztatach uczestniczą członkowie Zespołu Miejskiego oraz przedstawiciele władz miasta i jednostek powiązanych. W drugich i trzecich warsztatach będą również uczestniczyć przedstawiciele lokalnych społeczności.

Warsztaty mają formę konsultacyjną i stanowią platformę do otwartej dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy Zespołem Miejskim, przedstawicielami interesariuszy oraz Zespołem Ekspertów. Partycypacja kluczowych interesariuszy na poziomie miasta umożliwi pozyskanie informacji m.in. na temat specyfiki miasta, jego wyzwań, oczekiwań mieszkańców oraz możliwych opcji adaptacji. Poza bezpośrednim wpływem na finalną zawartość Miejskiego Planu Adaptacji, spotkania pozwolą na budowanie zaufania do działań podejmowanych w ramach Projektu oraz partycypację miejskich interesariuszy w projekcie.

Aktualny etap warsztatów

Obecnie w miastach trwają spotkania w ramach trzeciej tury warsztatów. Mają na celu podsumowanie dotychczasowych rezultatów prac nad MPA dla miast partnerskich oraz zaprezentowanie opcjonalnych list działań adaptacyjnych (opcji adaptacji) wraz ze wskazaniem horyzontu czasowego ich wdrożenia oraz podziałem odpowiedzialności za realizacje. Uczestnicy warsztatów wspólne dokonają weryfikacji zaprezentowanych przez Zespół Miejski oraz Zespół Ekspertów list działań adaptacyjnych przygotowanych dla każdego z 44 miast na podstawie dotychczas prowadzonych analiz. W tym cyklu eksperci i członkowie zespołów miejskich ponownie spotkają się z przedstawicielami organizacji i instytucji reprezentujących mieszkańców. Uczestnicy warsztatów najpierw zapoznają się z opracowanymi opcjonalnymi listami działań adaptacyjnych dla miasta, aby móc poddać je dyskusji i ocenie. Opcje adaptacji uzgodnione na warsztatach będą poddane analizie kosztów i korzyści.

W drugim cyklu warsztatów przedstawiciele miast partnerskich pracowali nad wyborem komponentów miast, które ze względu na wysoki lub bardzo wysoki poziom ryzyka wymagają najszybszej interwencji. Zespoły miejskie z pomocą ekspertów zdecydowały, jakie działania adaptacyjne należy podjąć, aby uprzedzić konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych, których prawdopodobieństwo wystąpienia w danym mieście jest wysokie. Cykl warsztatów w ramach drugiej tury zakończył się w styczniu 2018 r.

Trwający od 26 kwietnia 2017 pierwszy cykl warsztatów zakończył się ogromnym sukcesem! Głównym celem spotkań było m.in. uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego Miejskiego Planu Adaptacji dla każdego z miast-partnerów, zaprezentowanie wyników analiz w zakresie ekspozycji konkretnego obszaru na zjawiska klimatyczne i analizy wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Przedmiotem warsztatów było również uzgodnienie wniosków wynikających z oceny wrażliwości terenu miejskiego na zmiany klimatu i wybranie wrażliwych 4 sektorów/obszarów dla każdego z 44 partnerów. Wszystkie założenia zostały zrealizowane z powodzeniem. Seria spotkań zakończyła się we wrześniu b.r.

Harmonogram warsztatów jest już dostępny w zakładce WYDARZENIA. Zachęcamy do śledzenia informacji o postępie prac w social mediach projektu – www.facebook.pl/44mpaPL.

Relacje z wybranych wydarzeń:

5 1 - Warsztaty 6 1 - Warsztaty 7 1 - Warsztaty 8 1 - Warsztaty 9 - Warsztaty 10 - Warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA 1 - Warsztaty

Dostępność