Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Biała księga

„Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” to dokument opublikowany w 2009 przez Komisję Europejską. Biała Księga została poświęcona wzmocnieniu zdolności adaptacyjnych Wspólnoty w obliczu zmian klimatu dotykających państwa członkowskie. Na mocy publikacji powołany został zespół ds. oddziaływania i adaptacji (IASG), złożony z przedstawicieli państw członkowskich zaangażowanych w tworzenie regionalnych programów adaptacyjnych. Dokument stwierdzał, że dotychczas proces adaptacji przebiegał w sposób nieuporządkowany. Pierwszy etap adaptacji był założony na lata 2009-2012.

 
Treść dokumentu:Pdf - Biała księga