Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Etapy i Harmonogram

Proces przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) szacowany jest na około 20 miesięcy dla każdego z 44 miast. Jednolita, ale elastyczna metodyka dla wszystkich miast, zapewni spójność strukturalną wszystkich 44 projektów MPA i pozwoli uwzględnić cechy indywidualne poszczególnych miast.

Udział ekspertów zapewni wysoką jakość dokumentów. Ścisła współpraca zespołów ekspertów z zespołami miejskimi umożliwi skuteczny przepływ informacji oraz wspólne wypracowanie projektów MPA, tak aby były one w pełni akceptowane przez lokalną społeczność, a następnie przez nią wdrażane.

Zapewnienie udziału interesariuszy i mieszkańców miasta w opracowaniu MPA pozwoli na lepszą implementację działań zawartych w MPA w przyszłości (akceptację zaproponowanych opcji adaptacji do zmian klimatu). Dokumenty na każdym etapie będą konsultowane z właściwym zespołem miejskim oraz gronem interesariuszy.

Prace nad MPA zostały podzielone na 6 etapów:

Harmonogram opracowania

1krok

Rozpoczęcie procesu

stworzenie zespołu, opracowanie
założeń, identyfikacja
interesariuszy

2krok

Ocena podatności

zgromadzenie danych,
określenie zdolności
adaptacyjnych regionu

3krok

Analiza ryzyka

określenie możliwych szans
i zagrożeń, nadanie wagi
zagrożeniom

4krok

Opracowanie opcji adaptacji

wskazanie szczegółowych celów i obszarów priorytetowych MPA

5krok

Ocena i wybór opcji

analiza opcji adaptacji,
metody oceny i ocena opcji
adaptacji

6krok

Przygotowanie dokumentu

opracowanie ostatecznej
wersji MPA, przygotowanie SOOS

Wdrażanie
planów

Aktualne działania

42 warsztaty już za nami

Pierwszy cykl warsztatów w miastach partnerskich projektu Ministerstwa Środowiska dobiega końca. Od…

13 lipca 2017

Konferencja inicjująca projekt – 44 miasta rozpoczęły opracowywanie Miejskich Planów Adaptacji

W konferencji wzięli udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, Paweł Sałek, wiceminister…

03 marca 2017

Pierwsze spotkania w miastach partnerskich projektu

Tworzenie planów adaptacji i analiza podatności miast będą prowadzone według jednolitej, ale…

26 lutego 2017

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej 2017

10. edycja Tygodnia odbędzie się pod hasłem " Udział obywateli, konsultacje i…

12 lutego 2017
Dostępność