Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Bielsko-Biała: zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców w warunkach zmieniającego się klimatu

8 maja 2018 r. odbyły się w Bielsku-Białej trzecie warsztaty konsultacyjne w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” poświęcone liście działań adaptacyjnych. Eksperci firmy Arcadis wraz ze specjalistami z Urzędu Miasta omawiali je wspólnie z przedstawicielami lokalnych społeczności.

MPA W3 Bielsko biała 08.05.2018 4 892x356 - Bielsko-Biała: zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców w warunkach zmieniającego się klimatu

Z analiz wynika, że Bielsko-Biała musi się lepiej przygotować na występowanie deszczy nawalnych i burz, których skutkiem mogą być powodzie, zarówno od strony rzeki, jak i nagłe powodzie miejskie. Zagrożeniem dla mieszkańców są także wysokie temperatury oraz fale upałów. Okresy wysokiej temperatury są szczególnie uciążliwe, gdy towarzyszy im brak opadów. Zmieniający się klimat może przynieść w także fale chłodów z niskimi temperaturami. Ponadto zmienne warunki meteorologiczne zwiększają uciążliwości spowodowane zanieczyszczeniem powietrza i występowaniem smogu zimowego.

Dla Bielska-Białej najważniejsze działania będą dotyczyły m.in. zapewnienia mieszkańcom komfortu cieplnego w okresach upalnych i podczas niskich temperatur – mówi Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Ekspertów Arcadis. – Wśród działań możemy wymienić zarówno działania inwestycyjne czyli termomodernizację, jak również działania edukacyjne i informacyjne. Będą one związane z informowaniem i instruowaniem mieszkańców miasta odnośnie występowania np. fal upałów i sposobów ochrony przed skutkami upałów w trakcie ich trwania.

Opracowując propozycje działań, które lepiej przygotują miasto na występowanie intensywnych opadów szczególny nacisk położono na optymalizację gospodarowania  wodami opadowymi, co jest związane ściśle z modernizacją sieci drogowej miasta  oraz ograniczenie powierzchni zabudowanych.

Sektorem wrażliwym na zmiany klimatu jest w Bielsku-Białej transport. Specyficzne ukształtowanie miasta na terenach górskich z licznymi przewyższeniami powoduje w zimie w okresach występowania gołoledzi trudności w funkcjonowaniu transportu publicznego, natomiast w okresach letnich obserwuje się dyskomfort termiczny użytkowników komunikacji miejskiej.

Nie bez znaczenia są także liczne przedsięwzięcia drogowe w obrębie miasta, które także wpływają na gospodarkę wodami opadowymi w mieście oraz rozwój infrastruktury towarzyszącej – ścieżek rowerowych i elementów zieleni przydrogowej – dodaje Katarzyna Kobiela.

Ponieważ adaptacja do zmian klimatu jest procesem długofalowym zaproponowano również działania organizacyjne jak uwzględnianie w aktach prawa miejscowego, wydawanych decyzjach oraz dokumentach strategicznych zapisów dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego, rozwoju terenów zielonych i ochrony przeciwpowodziowej.

 

Zobacz:

Informacja dla interesariuszy – Bielsko-Biała  

GALERIA 1 - Bielsko-Biała: zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców w warunkach zmieniającego się klimatu

powrót do aktualności