Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Eksperci NFOŚiGW zapraszają na szkolenia jak aplikować o dotacje na działania na rzecz klimatu

Przypominamy, że w czerwcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje bezpłatne szkolenia dotyczące projektów dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (jak aplikować o dotacje z działania 2.1 i 2.2 oraz jak rozliczać przedsięwzięcia z zakresu I osi POIiŚ), a także możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programu LIFE w Podprogramie działań na rzecz klimatu.

nfg 760x356 - Eksperci NFOŚiGW zapraszają na szkolenia jak aplikować o dotacje na działania na rzecz klimatu

Szkolenia odbędą się w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a. Na każde z osobna należy zapisać się za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze.

Zainteresowani nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo, ale o wpisaniu na daną listę obecności decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze dwa szkolenia, które w najbliższym czasie oferuje NFOŚiGW, dotyczą POIiŚ 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

We wtorek, 12 czerwca odbędzie się spotkanie na temat możliwości dofinansowania systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich w obszarze unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Zakres szkolenia obejmie takie kwestie, jak: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku o dofinansowanie, regulamin konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 7 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.

Formularz rejestracji (POIiŚ 2014-2020, II oś, działanie 2.1):

http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-21-poiis12062018/

W środę, 20 czerwca odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce tworzenia projektów oraz aplikowania o środki w ramach Programu LIFE w Podprogramie działań na rzecz klimatu w naborze 2018. Omówione zostaną trzy obszary priorytetowe: łagodzenie skutków zmian klimatu, dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na podpowiedzi w sprawie zasad (i tegorocznych zmian) składania wniosków w obecnym naborze, w tym m.in. wszystkich etapów tworzenia wniosku i jego oceny przez Komisję Europejską. Gościem specjalnym spotkania będzie Bernd Decker, reprezentujący Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

Formularz (Program LIFE):

http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life—20-czerwca-2018/

Trzecie szkolenie będzie dwudniowe. W środę i czwartek, 27 i 28 czerwca gośćmi NFOŚiGW będą beneficjenci POIiŚ 2014-2020, którzy realizują projekty dofinansowane w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Problematyka szkolenia obejmie takie szczegółowe zagadnienia, jak m.in.: centralny system teleinformatyczny (SL2014) wraz z wymianą doświadczeń beneficjentów, zasady monitorowania realizacji umowy (w tym obowiązki sprawozdawcze), kwalifikowalność wydatków w projektach POIiŚ 2014-2020 (z uwzględnieniem rozliczania projektów realizowanych „siłami własnymi”), rozliczanie wydatków i opis dokumentów księgowych (w tym rozliczanie zaliczek), nadużycia, założenia i zakres kontroli na miejscu realizacji projektu, zamówienia publiczne w POIiŚ 2014-2020 (procedury, zmiana umowy z wykonawcą, nieprawidłowości i nadużycia).

Na szkolenie można się zgłaszać do 21 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

Formularz (POIiŚ 2014-2020, I oś):

http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-szkolenie-beneficjentow-1osi-poiis2014-2020czerwiec2018/

Źródło: NFOŚiGW 

powrót do aktualności