Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Gdańsk

Konsultacje społeczne w Gdańsku

„Planu adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 9 do 30 listopada br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Gdańska do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatu” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko: zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przekazuje do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez publiczne wyłożenie do wglądu:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska, w Wydziale Programów Rozwojowych, ul. Kartuska 5, pok. 402
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdańska: http://bip.gdansk.pl/
  • na stronie internetowej projektu MPA, http://44mpa.pl./ w zakładce konsultacje społeczne

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu ww. dokumentów:

  • w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;
  • ustne do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych, Kartuska 5, pok. 402, w godzinach pracy Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres wpr@gdansk.gda.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „konsultacje społeczne – projekt MPA”

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA GDAŃSKA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Załącznik nr 1 Prognozy oddziaływania na środowisko – oświadczenie o posiadaniu uprawnień do sporządzania prognoz oddziaływania na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Załącznik nr 2 Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiskametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Załącznik nr 3 Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Obwieszczenie Prezydenta Gdańskametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gdańsk

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!