Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Kalisz

Konsultacje społeczne w Kaliszu

„Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030”

 
W terminie od 19 listopada do 10 grudnia 2018 r. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Projekt „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” udostępniony jest:

  • w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza (Ratusz), Główny Rynek 20 (I p. pok. nr 34)
  • w Biuletynie Informacji Publicznej UM Miasta Kalisza
  • na stronie internetowej www.44mpa.pl w zakładce Konsultacje Społeczne

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Kalisza
  • pocztą elektroniczną na adres wgos@um.kalisz.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bip.kalisz.pl
  • Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza (Ratusz), Główny Rynek 20 (I p. pok. nr 34)

PROJEKT PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA KALISZA DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kalisz

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kalisz

Obwieszczenie Prezydenta Kaliszametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kalisz

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Mapymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kalisz

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kalisz

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kalisz

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Kalisz

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!