Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

NFOŚiGW: Aby miasta były zielone i czyste

Ponad 1,2 miliarda złotych z Funduszu Spójności przeznaczył już w obecnej unijnej perspektywie (2014-2020) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 144 przedsięwzięcia poprawiające jakość środowiska miejskiego oraz 19 inwestycji wdrażających nowoczesną gospodarkę odpadami. Na te projekty polskie miasta wydadzą w sumie przeszło 1,8 miliarda złotych.

river 3387685 892x356 - NFOŚiGW: Aby miasta były zielone i czyste

Efektem ich starań będą zielone i czyste ośrodki miejskie, a to jeszcze nie koniec pomysłów na poprawę jakości życia ludzi, bo NFOŚiGW ogłosił kolejne unijne konkursy w tym zakresie. Efekty i plany w obszarze działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego i działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi przedstawił na konferencji prasowej Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk.

Konferencja prasowa towarzyszyła wyjazdowi studyjnemu, zorganizowanym przez NFOŚiGW dla dziennikarzy. Przez dwa dni (10-11 maja 2018 r.) przedstawiciele ogólnopolskich i regionalnych mediów wizytowali wielkopolskie miasta (Poznań, Kościan, Jarocin i Kalisz), gdzie zapoznawali się z „zielonymi” i „odpadowymi” inwestycjami, które otrzymały wsparcie NFOŚiGW – zarówno z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak i ze środków krajowych.

Miasta w całej Polsce inwestują w zieleń i recykling

Łochów (mazowieckie) rozwija swoje tereny zielone, Stalowa Wola (podkarpackie) zagospodarowuje okoliczną zieleń, Kraśnik (lubelskie) odtwarza zielone serce miasta, Dorzecze Parsęty (zachodniopomorskie) przygotowuje dwa nowe parki, Świecie (kujawsko-pomorskie) urządza miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na miejskim osiedlu, Warszawa odnawia i rozbudowuje parki o symbolice historycznej, Złotów (wielkopolskie) pokrywa zielenią aż osiem miejsc na prawie 24 hektarach, Gliwice (śląskie) modernizują Park Chrobrego, Pelplin (pomorskie) przekształca zdegradowany teren po cukrowni w miejsce rekreacji, a Końskie (świętokrzyskie) rekultywuje zbiorniki retencyjne.

Tymczasem Gdańsk (pomorskie) tworzy kompleksowy zakład gospodarowania odpadami, Szczecin (zachodniopomorskie) rozbudowuje i wyposaża sieć ekoportów, z kolei na obszarze Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (wielkopolskie) powstaje 13 nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w Karkonoszach inwestują w linie technologiczne i system segregacji odpadów, a na Podkarpaciu opracowywany jest zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej.

Małe i duże miejscowości rozsiane po całej Polsce zmieniają się z dnia na dzień. Ich włodarze i lokalne spółki inwestują duże pieniądze w przyszłość zielonych i czystych ośrodków miejskich.

Rośnie też świadomość ekologiczna społeczeństwa. Prośrodowiskowe inicjatywy są stymulowane m.in. przez unijne środki, będące w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który wraz z Ministerstwem Środowiska (MŚ) wdraża II oś priorytetową Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowaną z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).

Wsparcie czynnej ochrony środowiska

Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej (UE) jest czynna ochrona środowiska, która przejawia się na przykład szeroko zakrojonymi działaniami wspólnotowymi na rzecz dofinansowywania projektów z tego zakresu. Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który został w 2014 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską, jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W ramach tego właśnie programu, uwzględniona została tzw. II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dla której nadrzędną przesłanką do realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska miejskiego (temu dedykowane jest działalnie 2.5) jest poprawa jakości życia ludzi.

Zanim jednak unijne pieniądze trafią do miejskich kas, NFOŚiGW – jako instytucja wdrażająca – musi zorganizować, ogłosić i przeprowadzić nabory wniosków (w trybie konkursowym) o dofinansowanie w ramach wymienionych działań (2.2 i 2.5). Pozytywne oceny, wystawione projektom przez ekspertów Narodowego Funduszu – przed przyznaniem dofinansowania – zatwierdza ostatecznie instytucja pośrednicząca, czyli Ministerstwo Środowiska. Formą dofinansowania w obydwóch przypadkach są dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dotychczas odbyło się dziewięć naborów, w tym cztery dotyczące działania 2.5 oraz pięć w zakresie działania 2.2, przy czym ostatni z tych pięciu jest na etapie oceny merytorycznej. Kolejne dwa NFOŚiGW ogłosił w ostatnim czasie: do 29 maja br. trwa nabór wniosków w obszarze poprawy jakości środowiska miejskiego.

Szczegóły V naboru z unijnego działania 2.5 dostępne są na stronie.

Więcej informacji: NFOŚiGW 

Źródło: NFOŚiGW

powrót do aktualności