Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

NFOŚiGW przekaże 20 mln zł dotacji na usuwanie skutków nawałnic w zakresie ochrony przyrody

Szczecin Jasne Blonia platany pomnik przyrody 892x356 - NFOŚiGW przekaże 20 mln zł dotacji na usuwanie skutków nawałnic w zakresie ochrony przyrody

Na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych, które ucierpiały w sierpniowych nawałnicach – NFOŚiGW zarezerwował 20 mln zł. Od 5 września br. można ubiegać się o dotacje. Wnioski będą oceniane na bieżąco. To działanie Narodowego Funduszu, przygotowane w odpowiedzi na apel premier Beaty Szydło o pomoc dla samorządów w odtworzeniu zniszczonej zieleni.

Nabór wniosków – w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Nabór rozpoczął się 5 września 2017 r. i potrwa do 30 marca 2018 r. lub do wyczerpania 20 mln zł alokacji.

W ogłoszonym naborze ważna jest lokalizacja przedsięwzięć, dla których przeznaczono wsparcie. Muszą być to tereny gmin umieszczonych w Wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., stanowiących załączniki do Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547), oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1583).

NFOŚiGW przyzna dotacje (do 100% kosztów kwalifikowanych) dla pięciu rodzajów przedsięwzięć:

Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż.

O wsparcie na odtwarzanie publicznych terenów zieleni oraz alej drzew zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic, będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz stowarzyszenia JST.

Pieniądze z Funduszu na odtwarzanie zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, które ucierpiały przez nawałnice, przeznaczyć będą mogły podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów.

O dofinansowanie odtwarzania małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawa szlaków pieszych i rowerowych, na obszarach cennych przyrodniczo, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic będą mogły występować parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, JST i ich związki, stowarzyszenia JST i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe.

Parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe mogą także starać się o środki z Narodowego Funduszu na odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków na obszarach chronionych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic.

Z kolei uczelnie wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki mogą przygotować wnioski o dotację na podjęcie niezbędnych działań na powierzchniach badawczych o charakterze przyrodniczym wraz z odtworzeniem urządzeń i aparatury badawczej, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic.

Źródło: NFOŚiG; http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1061,nfosigw-przekaze-20-mln-zl-dotacji-na-usuwanie-skutkow-nawalnic-w-zakresie-ochrony-przyrody.html

 

Czy wiesz że 1 300x150 - NFOŚiGW przekaże 20 mln zł dotacji na usuwanie skutków nawałnic w zakresie ochrony przyrody

powrót do aktualności