Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Tarnów

Konsultacje społeczne w Tarnowie

„Planu Adaptacji Miasta Tarnowa do zmian klimatu do roku 2030”

 
Od 29 sierpnia do 18 września 2018 r. zainteresowani mieli możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adapacji Miasta Tarnowa do zmian klimatu do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Uwagi i wnioski do projektu Planu adaptacji miasta Tarnowa do zmian klimatu do roku 2030 i pozostałych dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 29.08.2018 r. do dnia 18.09.2018 r. w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów ul. Nowa 4,
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Nowa 4, pok. 322, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: umt@umt.tarnow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Pan adaptacji Miasta Tarnowa do zmian klimatu do roku 2030”.

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA TARNOWA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tarnów

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Tarnowa do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tarnów

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tarnów

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!