Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Trwają przygotowania do cyklu warsztatów

Już wkrótce w 44 miastach biorących udział w opracowaniu Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu odbędą się pierwsze warsztaty, które są formą konsultacji realizowanych prac projektowych.

markery 892x356 - Trwają przygotowania do cyklu warsztatów

Prace nad przygotowaniem Miejskich Planów Adaptacji w 44 miastach przebiegają zgodnie z planem. W miastach zostały powołane Zespoły Miejskie do opracowania MPA, w których skład wchodzą pracownicy z wydziałów odpowiadających za ochronę środowiska, planowanie przestrzenne, architekturę i nadzór budowlany, gospodarkę nieruchomościami, miejską infrastrukturę, transport czy zarządzanie kryzysowe. Dodatkowo do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych m.in. za gospodarkę wodną i systemy kanalizacji, zdrowie czy komunikację społeczną. Zespół Miejski współpracuje z dedykowanym każdemu miastu Zespołem Ekspertów. Obecnie eksperci zapoznają się z problemami miast analizując dane, mapy, materiały oraz dokumenty strategiczne i planistyczne miasta. Z dokumentów tych czerpią także wiedzę o tym, jakie cele i kierunki rozwoju są dla miasta priorytetowe, tak, aby zapewnić zgodność MPA z tymi priorytetami.

W każdym z 44 miast opracowujących MPA odbędą się 3 warsztaty. Łącznie w projekcie zaplanowano organizację 132 warsztatów, w których weźmie udział ponad 2600 osób.

W pierwsze warsztaty są skierowane do zespołów miejskich i liderów projektów w miastach. Spotkanie w dużej mierze będzie poświęcone prezentacji i dyskusji wyników dotyczących wrażliwości miast na wybrane czynniki klimatyczne oraz określeniu potencjału adaptacyjnego miasta.

Warsztaty nr 2 oraz 3 zakładają obecność przedstawicieli społeczności miast partnerskich. Ich obecność da możliwość pozyskania informacji na temat specyfiki miasta, jego wyzwań związanych z podatnością i zdolnością adaptacyjną, a także oczekiwań mieszkańców. Warsztaty z udziałem przedstawicieli społeczności miejskich będą również okazją do przeprowadzenia konsultacji wybranych elementów prac projektowych.

Pierwsze warsztaty są planowane na koniec kwietnia.

powrót do aktualności
Dostępność