Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Wczujmy się w klimat – konferencja podsumowująca projekt za nami

9 stycznia 2019 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca realizację projektu Ministerstwa Środowiska ,,Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W wydarzeniu wzięli udział Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Sałek – doradca Prezydent RP ds. ochrony środowiska, Henryk Kowalczyk – minister środowiska, Sławomir Mazurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, a także eksperci zaangażowani w przygotowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich.

44MPA 040 892x356 - Wczujmy się w klimat – konferencja podsumowująca projekt za nami

Konferencja zakończyła dwuletnią pracę nad przygotowaniem planów adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast – Białegostoku, Bielska Białej, Bydgoszczy, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Elbląga, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Gorzowa Wielkopolskiego, Grudziądza, Jaworzna, Kalisza, Katowic, Kielc, Krakowa, Legnicy, Lublina, Łodzi, Mysłowic, Olsztyna, Opola, Płocka, Poznania, Radomia, Rudy Śląskiej, Rybnika, Rzeszowa, Siemianowic Śląskich, Słupska, Sopotu, Sosnowica, Szczecina, Tarnowa, Torunia, Tych, Wałbrzycha, Włocławka, Wrocławia, Zabrza oraz Zielonej Góry.

Dziękuję za to, że w naszym kraju od dwóch lat jest realizowany i właśnie dzisiaj podsumowywany program, który stanowi ewenement na skalę europejską – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda. Podkreślił, że możliwość rozmowy o adaptacji do zmian klimatu w największych miejskich ośrodkach w kraju, patrząc na ten kraj całościowo, to niewątpliwie nasz wielki sukces. To pokazuje, że myślimy, że jesteśmy krok do przodu,  że mamy świadomość tego, iż narastają zagrożenia i nie tylko patrzymy na to, czy też nie udajemy, że nic się nie dzieje, ale wychodzimy do przodu i chcemy szukać możliwości rozwiązania ewentualnych przyszłych problemów – dodał.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji oparte zostało na innowacyjnym podejściu zmierzającym do określenia najbardziej efektywnych działań przystosowawczych i chroniących przed skutkami występujących już i prognozowanych zagrożeń – ekstremalnych temperatur, fal upałów, intensywnych opadów deszczu, burz i wichur, powodzi miejskich, od strony rzek i morza.

Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast, a tym samym na jakość życia ich mieszkańców. Dlatego zwiększenie zdolności adaptacyjnych do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności na zmiany klimatu są jednym z najważniejszych elementów światowej i polskiej polityki klimatycznej – podkreślił Henryk Kowalczyk Minister Środowiska.

Wspólnie z samorządami miast, których mieszkańcy stanowią ponad 30% ludności kraju, wypracowane zostały strategiczne rozwiązania pozwalające na zwiększenie potencjału adaptacyjnego miast do skutków zmian klimatu oraz zwiększające poziom świadomości mieszkańców w tym zakresie. Korzyści społeczne i gospodarcze, wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia w mieście to cele, które dzięki wdrożeniu opracowanych planów adaptacji zostaną zrealizowane do roku 2030.

44 MPA to flagowy projekt MŚ w obszarze adaptacji do zmian klimatu i przykład praktycznej i owocnej współpracy pomiędzy rządem, a samorządami największych polskich miast. Jego efektem są wypracowane strategiczne rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie potencjału adaptacyjnego miast do skutków zmian klimatu – powiedział Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Zmiany klimatu są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także istotnym problemem lokalnym. Adaptacja do zmian klimatu w miastach wymaga nie tylko działań realizowanych przez samorządy, ale także zaangażowania mieszkańców. Świadomość występowania zmian klimatu, zagrożeń i ich skutków (społecznych, środowiskowych, gospodarczych, zdrowotnych) oraz wiedza o możliwościach i skuteczności działań ograniczających zmiany klimatu i działań adaptacyjnych to podstawa do włączenia społeczności lokalnych w działania adaptacyjne podkreśliła Wanda Jarosz z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w trakcie prezentacji wyników badań świadomości.

Dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska (lider projektu 44 MPA) oraz Barbara Rajkowska, kierownik projektu przedstawili zbiorcze wyniki analiz przeprowadzonych w 44 miastach biorących udział w projekcie.

Trzeba poszukiwać działań, które rozwiązują wiele problemów i przynoszą efekty w wielu obszarach – podkreśliła Barbara Rajkowska, IOŚ-PIB. – Potrzebne są inwestycje, które służą minimalizowaniu ryzyka i ochronie klimatu, a jednocześnie zapewniają mieszkańcom warunki sprzyjające zdrowiu oraz wzmacniają więzi społeczne.

W trakcie dyskusji poruszono aspekty dotyczące przede wszystkim budowania partnerstwa, generowania synergii, wykorzystania dobrych praktyk, a także korzyści ze stosowania innowacyjnych technologii i rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.

Dołączamy do światowej czołówki państw, które odpowiedzialnie i kompleksowo zajmują się działaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu.

Obecnie miasta znalazły się przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z obserwowanych zmian klimatu – mówiła w trakcie panelu „Przyszłość działań adaptacyjnych w miastach w Polsce” dr arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Co więcej, specyfika współczesnych ośrodków miejskich, ich wielkość i zagęszczenie struktury przestrzennej oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej, a także dynamicznie wzrastająca populacja miejska stwarzają nowe zagrożenia, które są pochodnymi zjawisk pogodowych oraz czynników wynikających ze specyfiki obszarów zurbanizowanych.

Simon Bedford – partner w firmie konsultingowej Deloitte UK (oddział w Wielkiej Brytanii) scharakteryzował działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w trzech aspektach. Jeśli chodzi o finansowanie tych działań, to funduszy należy poszukiwać na wszystkich trzech poziomach – od administracji, przez samych obywateli po sektor prywatny, który jest coraz bardziej otwarty na przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu.

Eksperci podkreślali, że adaptacja służy poprawie jakości życia w mieście, której coraz ważniejszym elementem jest stan środowiska. Działania adaptacyjne, podejmowane w miastach wymagają z jednej strony silnego wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie krajowym, z drugiej zaś świadomego społeczeństwa i jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie na poziomie lokalnym.

Podczas konferencji zostali ogłoszeni laureaci konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas. Nagrody GRAND PRIX wręczył Prezydent Andrzej Duda.

W kategorii Plakat laureatką została Zuzanna Łukaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, autorka pracy pt. „Zobacz potrzebę adaptacji do zmieniającego się klimatu wokół nas”; w kategorii Fotografia – Krystyna Szuszkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach, autorka pracy pt. „Nadzieja”.

Więcej o konkursie można znaleźć TUTAJ.

 

Materiały konferencyjne:

Prezentacja

Program konferencji

 

Galeria zdjęć z konferencji:

powrót do aktualności