Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Płock

 

Konsultacje społeczne w Płocku

„Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030”

 
W terminie od 6 września do 27 września br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, mające na celu zebranie uwag i opinii mieszkańców Płocka na temat projektu ,,Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030″.

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent miasta Płocka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach procedury uzyskał uzgodnienia zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko będącymi podstawą do jej opracowania.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko” zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. przekazuje do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez publiczne wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. 314 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.plock.eu.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów wyłącznie na załączonym formularzu:

  • drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, bądź ustnie do protokołu w pok. 314

Projekt dokumentu „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030” wraz załącznikami dostepne są na stronie internetowej http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=5679.

 

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Płock

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacji

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Płock

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!