Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Trzeci cykl warsztatów zakończony

Trzeci cykl warsztatów w miastach partnerskich projektu Ministerstwa Środowiska dobiegł końca. Eksperci wraz z członkami Zespołów Miejskich i przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych m.in. za gospodarkę wodną, bezpieczeństwo, miejską komunikację publiczną czy zdrowie, instytucji samorządowych, środowisk naukowych oraz lokalnych organizacji reprezentujących mieszkańców konsultowali propozycje opcji działań adaptacyjnych dla poszczególnych miast.

IMG 4945 892x356 - Trzeci cykl warsztatów zakończony

Warsztaty trwały od marca 2018 do końca maja 2018. Łącznie uczestniczyło w nich 848 przedstawicieli Zespołów Miejskich i interesariuszy.

Eksperci wspólnie ze specjalistami z urzędów miejskich przygotowali propozycje działań adaptacyjnych. Będą one służyły przystosowaniu miast do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Obecny na warsztatach w Siemianowicach przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, Szymon Tumielewicz z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, podkreślił, że działania adaptacyjne muszą być przede wszystkim dostosowane do specyficznych warunków miasta, dlatego tak ważną rolę w ustalaniu planu działań przystosowawczych odgrywa udział przedstawicieli lokalnych instytucji oraz mieszkańców.

W wyniku prac warsztatowych, w każdym mieście przygotowano trzy zestawy propozycji działań technicznych, organizacyjnych i edukacyjno-promocyjnych czyli trzy opcje adaptacji – informuje Barbara Rajkowska. – Działania były wybierane ze specjalnego katalogu, uzupełnionego o działania wynikające z identyfikacji zagrożeń specyficznych dla danego miasta. Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia zaproponowano 3 opcje adaptacji, które w kolejnym etapie były poddane analizie wielokryterialnej.

Każda opcja adaptacji stanowi pakiet działań możliwych do wdrożenia z punktu widzenia  organizacyjnego i finansowego miasta. Warto podkreślić, że w miastach realizowanych jest już wiele przedsięwzięć, które mają na celu zarówno łagodzenie zmian klimatu, jak i adaptację, a ich wspólnym mianownikiem są szeroko rozumiana poprawa jakości życia w mieście.

Dobrymi przykładami są Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Katowice czy Wrocław. W tych miastach powstały już parki kieszonkowe, woonerfy, wodne place zabaw, łąki kwietne. Wdrażane są także działania organizacyjne jak np. wrocławski „Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”, w którym zaprezentowano rozwiązania przydatne dla planistów, projektantów czy urzędników. W Bydgoszczy przygotowano ciekawy poradnik, który pokazuje przykłady, jak miasto i jego mieszkańcy mogą gospodarować deszczówką. Katalog może być wsparciem dla osób, które chcą się włączyć w działania adaptacyjne.

We Wrocławiu realizowany jest projekt Grow Green,  w którym powstaje katalog demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych. Te przykładowe rozwiązania to właśnie parki kieszonkowe, zielone ściany i ulice.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom warsztatów za współpracę i zaangażowanie – mówi Barbara Rajkowska. – W imieniu ekspertów chcę podziękować za życzliwość, otwartość i cenne uwagi, które pomagają nam lepiej przygotować miejskie plany adaptacji do zmian klimatu.

Zweryfikowane w trakcie warsztatów działania adaptacyjne zostaną poddane analizie kosztów i korzyści.  Wybrane najbardziej efektywne działania zostaną wpisane do dokumentów strategicznych –  Planów Adaptacji do zmian klimatu.

 

GALERIA 1 - Trzeci cykl warsztatów zakończony

powrót do aktualności